Obwieszczenia 2012 r.

 

                     

Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG.6220.5/6.2012.KK z dnia 09.07.2012r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zastawki (przepustozastawki) w Leśnictwie Grodziec, na działkach nr 145/2 ark. mapy 10 obręb Biestrzynnik i nr 155/1 ark. mapy 11, obręb Dylaki, nr zadania 02-40-04-03”

Ozimek 09.07.2012r.

ZRG.6220.5/6.2012.KK                                           

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Ozimka, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz 1071 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opole, ul. Groszowicka 10, 45 – 517 Opole

zawiadamia

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  „Budowa zastawki (przepustozastawki) w Leśnictwie Grodziec, na działkach nr 145/2 ark. mapy 10 obręb Biestrzynnik i nr 155/1 ark. mapy 11, obręb Dylaki, nr zadania 02-40-04-03”

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji, w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks.J.Dzierżona, II piętro pok.219 - w godz.8 – 15.30, od poniedziałku do piątku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

 

 z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Burmistrza

 

  • Data aktualizacji: 2020-06-01 13:04
  • |
  • Licznik odwiedzin: 57 164 219