Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG.6220.10/4.2012.KK z dnia 21.08.2012r. o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Indycznika o obsadzie 1650 szt. (39,6 DJP) na działce nr 47/5 w miejscowości Dylaki”

 

 

ZRG. 6220.10/4.2012.KK                                                                              Ozimek 21.08.2012r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz 1227 z późn. zmian.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz 1071 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Henryka Graboń, ul. Szkolna 6, 46 – 034 Lubnów

 

 

zawiadamiam

 

 

 

o wydaniu postanowienia o nałożeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. Budowa Indycznika o obsadzie 1650 szt. (39,6 DJP) na działce nr 47/5 w miejscowości Dylaki”

 

 

 

 

 

 z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Burmistrza

 

 

 

          Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku

  • Internet
 do góry