Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG.6220.10/8.2012.KK z dnia 04.12.2012r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Indycznika o obsadzie 1650 szt. (39,6 DJP) na działce nr 47/5 w miejscowości Dylaki”.

Ozimek 04.12.2012r.

ZRG.6220.10/8.2012.KK                                         

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Ozimka, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz 1071 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Henryka Graboń, ul. Szkolna 6, 46 – 034 Lubnów

zawiadamia

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa Indycznika o obsadzie 1650 szt. (39,6 DJP) na działce nr 47/5 w miejscowości Dylaki”.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji, w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks.J.Dzierżona, II piętro pok.219 - w godz.8 – 15.30, od poniedziałku do piątku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

 

 

 

 

z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Burmistrza

 

 

 

 do góry