Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG.6220.7.2012.KK z dnia 14.05.2012r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa zastawki (przepustozastawki) w Leśnictwie Krasiejów, na działkach nr 239 ark. mapy 3 obręb Grodziec, nr 1109/229 ark. mapy 1 obręb Grodziec i nr 508/97 ark. mapy 1 obręb Grodziec, nr zadania 02-40-03-02”

ZRG. 6220.7.2012.KK

 

                                                                                                              Ozimek 14.05.2012r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz 1227 z późn. zmian.), informuje się, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie został zamieszczony wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zastawki (przepustozastawki) w Leśnictwie Krasiejów, na działkach nr 239 ark. mapy 3 obręb Grodziec, nr 1109/229 ark. mapy 1 obręb Grodziec i nr 508/97 ark. mapy 1 obręb Grodziec, nr zadania 02-40-03-02”

 

Wnioskodawca: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opole, ul. Groszowicka 10, 45 – 517 Opole

 

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości zainteresowani mogą się zapoznać z wnioskiem w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku, ul. Ks. J. Dzierżona 4B, pokój nr 219 II piętro, w godzinach pracy Urzędu oraz składać związane z nim uwagi i wnioski.

 

Uwagi i wnioski należy składać na piśmie na adres Urząd Gminy i Miasta Ozimek, ul. Ks.J.Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek.

 

z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Burmistrza

 

 

 

 

          Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku

  • Internet
 do góry