Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG. 6220.1/3.2012.KK z dnia 08.03.2012r. o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku od km 21+680 do km 26+031 Krasiejów – Mnichus”.

ZRG. 6220.1/3.2012.KK                                                                                                                         Ozimek 08.03.2012r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz 1227 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz 1071 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Zarządu Dróg Wojewódzkich w Opolu, ul. Oleska 127, 45 – 231 Opole

 

zawiadamiam

 

 

 

o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 463 na odcinku od km 21+680 do km 26+031 Krasiejów – Mnichus” w zakresie zmian decyzji Burmistrza Ozimka nr ZOR.K.7625-6/5/10 z dnia 01.10.2010r. o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

 

 

 

 

 z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Burmistrza

 

 

 

          Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku

  • Internet
 do góry