Obwieszczenie - Zawiadomienie Burmistrza Ozimka Nr ZOR.6220.1.2011.DR z dnia 30.05.2012 r. o wydaniu postanowienia oraz o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach Nr ZOR.6200.1.2011r. z dnia 24.06.2011r. dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Pustki w Krasiejowie”.

Ozimek, 2012-05-30

ZOR.6220.1.2011.DR

 

 

 

ZAWIADOMIENIE

o wydaniu postanowienia oraz o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

 

            Na podstawie art. 10 § 1, art. 49 oraz art. ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98 poz. 1071 z późn. zm.) w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r.,. Nr 199, poz. 1227 z późn. Zm.)

 

zawiadamiam

 

strony postępowania, że w dniu 28.05.2015 r. zostało wydane postanowienie Burmistrza Ozimka Nr ZOR.6220.1.2011.DR o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn: Przebudowa drogi gminnej ul. Pustki w Krasiejowiew zakresie zmiany decyzji Burmistrza Ozimka nr ZOR.6220.1.2011.DR z dnia 24.06.2011r. o środowiskowych uwarunkowaniach.

 

Równocześnie zawiadamiam

o zakończeniu postępowania dowodowego w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach nr ZOR.6220.1.2011.DR z dnia 24.06.2011r.

.

W myśl art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2000 r., Nr 98, poz. 1071 ze. zm.), organy administracji publicznej są obowiązane zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

 

W związku z powyższym, zgodnie z art. 73 § 1 k.p.a., informuję, iż z aktami powyższej sprawy można zapoznać się w siedzibie tutejszego Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, ul. Ks. J. Dzierżona 4B,  pokój nr 218, II piętro, w godzinach pracy urzędu, w terminie 7 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia

            Po upływie tego terminu zostanie wydana stosowna decyzja.

 

Niniejsze zawiadomienie zostaje podane do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, na tablicy ogłoszeń sołectwa Krasiejów oraz zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Burmistrza

 

 

 do góry