Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG.6220.7/6.2012.KK z dnia 12.07.2012r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa zastawki (przepustozastawki) w Leśnictwie Krasiejów, na działkach nr 239 ark. mapy 3 obręb Grodziec, nr 1109/229 ark. mapy 1 obręb Grodziec i nr 508/97 ark. mapy 1 obręb Grodziec, nr zadania 02-40-03-02”

Ozimek 11.07.2012r.

ZRG.6220.7/6.2012.KK                                           

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Ozimka, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz 1071 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opole, ul. Groszowicka 10, 45 – 517 Opole

zawiadamia

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  „Budowa zastawki (przepustozastawki) w Leśnictwie Krasiejów, na działkach nr 239 ark. mapy 3 obręb Grodziec, nr 1109/229 ark. mapy 1 obręb Grodziec i nr 508/97 ark. mapy 1 obręb Grodziec, nr zadania 02-40-03-02”

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji, w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks.J.Dzierżona, II piętro pok.219 - w godz.8 – 15.30, od poniedziałku do piątku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

 

 z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Burmistrza

 do góry