Obiweszczenie Burmistrza Ozimka nr ZMG.6733.06.2012.AU z dnia 18.12.2012 r. o wszczęciu postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na dz. nr 937, położonej w miescowości Grodziec

ZMG.6733.06.2012.AU                                                        Ozimek, dnia 18 grudnia 2012 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

 

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 107) oraz art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 14 grudnia 2012 roku Pani Krystyny Machulak, zamieszkałą w miejscowości Opole, Ul. Szarych Szeregów 40/306, 45-287 Opole

 

z a w i a d a m i a m

 

o wszczęciu postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej


Inwestor:                      Pani Krystyna Machulak, zam. Ul. szarych Szeregów 40/306

                                45-287 Opole

 

Wnioskodawca:           Pani Krystyna Machulak, zam. Ul. szarych Szeregów 40/306

                                45-287 Opole

 

Lokalizacja:                  Grodziec, dz. nr 937, k.m. 1, obręb Grodziec

 

Inwestycja                   Budowa sieci wodociągowej ø90 PCV o długości 165,0 m.b. oraz

                                 kanalizacji sanitarnej ø200 PCV o długości 98,0 m.b.

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek Ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 19 grudnia 2012 roku

 

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Grodziec, tablice ogłoszeń – miejsce inwestycji
  • BIP – Internet
 do góry