Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr ZMG.6733.05.2012.AU z dnia 28.09.2012 r. o wydaniu decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie przepustozastawki (zastawki) w Leśnictwie Grodziec, oddz. Leśny 154/155

ZMG.6733.05.2012.AU                                            Ozimek, dnia 28 września 2012 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

  

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dziennik Ustaw z 2003 roku Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 28 września 2012 roku wydana została decyzja nr ZMG.6733.05.2012.AU w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie przepustozastawki (zastawki) w Leśnictwie Grodziec, oddz. Leśny 154/155.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji w Leśnictwie Grodziec, oddz. Leśny 154/155, na działce nr: 154/2, k.m.10, obręb Biestrzynnik oraz działce nr 155/1, k.m.11, obręb Dylaki.

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek Ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, można zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 28 września 2012 roku

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Grodziec, Biestrzynnik, Dylaki, tablica ogłoszeń – miejsce inwestycji
  • BIP – Internet
  • ZMG/AU/aa 
 do góry