Obwieszczenie Burmistrza Ozimka o wydaniu decyzji lokalizacji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie żelbetowego zbiornika wody czystej na terenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Biestrzynnik

ZMG.6733.03.2012.AU                                                                 Ozimek, dnia 16 lipca 2012 r.

 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dziennik Ustaw z 2003 roku Nr 80, poz. 717, z późniejszymi zmianami)

z a w i a d a m i a m

że w dniu 16 lipca 2012 roku wydana została decyzja nr ZMG.6733.03.2012.AU w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie żelbetowego zbiornika wody czystej na terenie stacji uzdatniania wody w Biestrzynnik.

Projektowane zamierzenie inwestycyjne przewidziane jest do realizacji na działce nr:

366/36, k.m.5, położonej w miejscowości Biestrzynnik, obręb Biestrzynnik.

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek Ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, można zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 17 lipca 2012 roku

 

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Biestrzynnik tablica ogłoszeń – miejsce inwestycji
  • BIP – Internet
  • ZMG/AU/aa 
 do góry