OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Ozimek – Schodnia Nowa w granicach administracyjnych, części wsi Schodnia Stara oraz części wsi Antoniów po wschodniej i zachodniej stronie ul. Powstańców Śląskich do skrzyżowania z ul. Dylakowską

ZMG.6722.1.2012.JG                                                                        Ozimek, 20 lipca 2012 r.

 

 

OGŁOSZENIE / OBWIESZCZENIE

o przystąpieniu do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Ozimek – Schodnia Nowa w granicach administracyjnych, części wsi Schodnia Stara oraz części wsi Antoniów po wschodniej i zachodniej stronie ul. Powstańców Śląskich  do skrzyżowania z ul. Dylakowską

 

Na podstawie art. 17 pkt 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 647) oraz art. 39 i art. 54 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199 poz. 1227 z późn. zm.) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Ozimku uchwały Nr XIX/181/12 z dnia 23 kwietnia 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Ozimek – Schodnia Nowa w granicach administracyjnych, części wsi Schodnia Stara oraz części wsi Antoniów po wschodniej i zachodniej stronie ul. Powstańców Śląskich  do skrzyżowania z ul. Dylakowską  w granicach, które wyznaczają:

-          od północy: ul. Opolska i ul. Wyzwolenia,

-          od wschodu: ul. Kolejowa,

-          od południa: rz. Mała Panew i północna granica parkingu,

-          od zachodu: zachodnia granica działek nr 371/1 i 371/2.

 

Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej zmiany planu.

Wnioski należy składać na piśmie w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta Ozimek ul. ks. Jana Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek w terminie 21 dni od ukazania się niniejszego ogłoszenia.

 

Wniosek powinien zawierać nazwisko, imię, nazwę i adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

 

Jednocześnie informuję, że zgodnie z art. 46 pkt 1 oraz art. 54 ust. 2 ustawy z dnia  3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymieniony powyżej podlega strategicznej ocenie oddziaływania na środowisko, z zapewnieniem możliwości udziału społeczeństwa w okresie jego sporządzania.

Wnioski w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, zgodnie z art. 54 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko, należy wnosić do Burmistrza Ozimka na zasadach określonych w art. 18 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, w nieprzekraczalnym terminie 21 dni od daty ukazania się niniejszego ogłoszenia.

 

 

z up. Burmistrza Ozimka

Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Burmistrza

 

                       

 do góry