Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr ZMG.6733.05.2012.AU o wszczęciu postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie przepustozastawki w Leśnictwie Grodziec, oddz. Leśny 154/155

ZMG.6733.05.2012.AU                                                        Ozimek, dnia 14 sierpnia 2012 r.

  

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

 

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 107) oraz art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 6 sierpnia 2012 roku Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opole, z siedzibą w miejscowości Opole, Ul. Groszowicka 10, 45-517 Opole

 

z a w i a d a m i a m

 

o wszczęciu postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie przepustozastawki w Leśnictwie Grodziec, oddz. Leśny 154/155

 

Inwestor:          Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opole

Wnioskodawca: Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Opole

Lokalizacja      Leśnictwo Grodziec, oddz. Leśny 154/155, dz. nr 154/2 arkusz mapy 10,  

obręb Biestrzynnik oraz dz. nr 155/1 arkusz mapy 11, obręb Dylaki

Inwestycja       Budowa przepustozastawki w Leśnictwie Grodziec, oddz. Leśny 154/155

 

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek Ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 24 sierpnia 2012 roku

 

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Grodziec, Biestrzynnik, Dylaki, tablice ogłoszeń – miejsce inwestycji
  • BIP – Internet 
 do góry