Postanowienie Burmistrza Ozimka Nr ZOR. 6220.4/4.2011/2012.KK z dnia 02.02.2012r. sprawie podjęcia postępowania administracyjnego dotyczącego wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1807 Strzelce Opolskie – Krasiejów od 16 + 543,00 do km 17 + 101,00 w m. Krasiejów”

  Ozimek 02.02.2012r.ZOR. 6220.4/4.2011/2012.KKPOSTANOWIENIENa podstawie art. 97 §2 i art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), w związku z:
- wnioskiem Pana Tomasza Grysiak, ProtechniCon Konstrukcje Inżynierskie, Oś. Akademickie 4/45, 31 – 866 Kraków, działającego w imieniu Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, ul. Strzelców Bytomskich 7, 45 – 084 Opole z dnia 09.11.2011r. (data wpływu 10.11.2011r.), w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1807 Strzelce Opolskie – Krasiejów od 16 + 543,00 do km 17 + 101,00 w m. Krasiejów”,
- wnioskiem Pana Tomasz Grysiak, ProtechniCon Konstrukcje Inżynierskie, Oś. Akademickie 4/45, 31 – 866 Kraków, działającego w imieniu Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, ul. Strzelców Bytomskich 7, 45 – 084 Opole, dnia 02.12.2011r. w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego w powyższej sprawie,
- postanowieniem Burmistrza Ozimka znak ZOR. 6220.4/3.2011.KK z dnia 05.12.2011r. zawieszającym postępowanie administracyjne w niniejszej sprawie,
- wnioskiem Pana Tomasz Grysiak, ProtechniCon Konstrukcje Inżynierskie, Oś. Akademickie 4/45, 31 – 866 Kraków, działającego w imieniu Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, ul. Strzelców Bytomskich 7, 45 – 084 Opole, dnia 26.01.2012r. (data wpływu 30.01.2012r.) w sprawie podjęcia postępowania administracyjnego w powyższej sprawie

podejmuję postępowanie administracyjne w przedmiotowej sprawie z dniem 02.02.2012r.UZASADNIENIE    Pan Tomasz Grysiak, ProtechniCon Konstrukcje Inżynierskie, Oś. Akademickie 4/45, 31 – 866 Kraków, działający w imieniu Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, ul. Strzelców Bytomskich 7, 45 – 084 Opole, pismem z dnia 09.11.2011r. złożył wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1807 Strzelce Opolskie – Krasiejów od 16 + 543,00 do km 17 + 101,00 w m. Krasiejów”. W toku postępowania administracyjnego wnioskodawca pismem z dnia 02.12.2011r. wniósł o zawieszenie postępowania w/w sprawie. Z uwagi na prowadzoną równolegle przez Zarząd Dróg Wojewódzkich inwestycję polegającą na budowie ronda na skrzyżowaniu ulic Spórackiej i Zamoście zaistniała konieczność ustalenia granicy opracowań wykonywanych przez Zarząd Dróg Powiatowych i Zarząd Dróg Wojewódzkich, ich korekta i ustalenie ostatecznego zakresu przedmiotowego wniosku. Burmistrz Ozimka postanowieniem ZOR. 6220.4/3.2011.KK z dnia 05.12.2011r. postanowił zawiesić postępowanie administracyjne w powyższej sprawie. Wnioskodawca pismem z dnia 26.01.2012r. (data wpływu 30.01.2012r.) zwrócił się z wnioskiem o podjęcie postępowania administracyjnego dołączając poprawioną dokumentację.
    Biorąc powyższe pod uwagę, na podstawie art. 97 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego, postanowiono jak w sentencji.

    Na niniejsze postanowienie służy stronie zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Opolu za moim pośrednictwem, w terminie 7 dni od daty jego otrzymania.z up. Burmistrza Ozimka
/-/ Zbigniew Kowalczyk
Zastepca BurmistrzaOtrzymują:
1.    Tomasza Grysiak, ProtechniCon Konstrukcje Inżynierskie, Oś. Akademickie 4/45, 31 – 866 Kraków
2.    ZOR aa.

 do góry