Zawiadomienie - Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZOR.6220.1.2011.DR z dnia 08.05.2012 r. o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa drogi gminnej ul. Pustki w Krasiejowie”

ZOR.6220.1.2011.DR                                                                                    Ozimek,08.05.2012r.

 

 

ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Na podstawie art.73 ust.1, art. 74 ust. 3, art. 75 ust. 1 pkt 4, art. 87 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z póżn. zm) oraz na podstawie art. 49, art. 61 § 4, art. 155 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego / Dz.U. z 2000 r  Nr 98., poz.1071 z późn. zmianami/,

zawiadamiam

 

że na wniosek z dnia 04.05.2012 r. /data wpływu 07.05.2012r./ Pana Sebastiana Raudzis – Biuro Obsługi Technicznej „SEWI” ul. Grota Roweckiego 4D/7, 45-268 Opole, działającego z pełnomocnictwa Burmistrza Ozimka zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: Przebudowa drogi gminnej ul. Pustki w Krasiejowie

            Przedmiotem niniejszego postępowania jest zmiana decyzji środowiskowej polegająca na dodaniu działki nr 838/205 k.m. 4 obręb Krasiejów, która została pominięta we wcześniejszym postępowaniu (obecnie po podziale działki nr 1112/205 i 1113/205).

Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach w niniejszej sprawie wydaje Burmistrz Ozimka po zasięgnięciu opinii następujących organów:

- Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu,

- Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu.

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi po uzyskaniu wymaganych uzgodnień i opinii.

Ponieważ w powyższej sprawie liczba stron postępowania przekracza 20 zgodnie z art.74 ust.3 w/w ustawy stosuje się przepisy art. 49 Kpa, w myśl którego strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu poprzez obwieszczenie.

 

 

W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia niniejszego zawiadomienia można w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku ul. ks. J. Dzierżona 4B,  pokój nr 218, II piętro, w godzinach pracy Urzędu zapoznać się z aktami sprawy oraz wnieść uwagi i wnioski.

 

 

Niniejsze zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz o możliwości zapoznania się z treścią wniosku i zgłoszenia uwag i wniosków zostało podane do publicznej wiadomości poprzez  wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, na tablicy ogłoszeń sołectwa Krasiejów oraz zamieszczenie na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej.

 do góry