Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZOR.6220.4/7.2011/2012.KK z dnia 28.03.2012r o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1807 Strzelce Opolskie – Krasiejów od 16 + 543,00 do km 17 + 101,00 w m. Krasiejów”

Ozimek 28.03.2012r.

ZOR. 6220.4/7.2011/2012.KK                                            

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Ozimka, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz 1071 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Tomasza Grysiak, ProtechniCon Konstrukcje Inżynierskie, Oś. Akademickie 4/45, 31 – 866 Kraków, działającego w imieniu Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, ul. Strzelców Bytomskich 7, 45 – 084

zawiadamia

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  „Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 1807 Strzelce Opolskie – Krasiejów od 16 + 543,00 do km 17 + 101,00 w m. Krasiejów”

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji, w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks.J.Dzierżona, II piętro pok.219 - w godz.8 – 15.30, od poniedziałku do piątku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

 

 

 z up. Burmistrza Ozimka

Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Burmistrza

 do góry