Obwieszczenie Burmistrza Ozimka o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biestrzynnik

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OZIMKA 

o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biestrzynnik

Na podstawie art. 17 pkt 9 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 ze zm.), zawiadamiam o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu części projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biestrzynnik wraz z prognozą oddziaływania na środowisko, po wprowadzeniu zmian wynikających z rozpatrzenia uwag złożonych do projektu planu w czasie pierwszego wyłożenia oraz po jego ponownym uzgodnieniu z właściwymi organami. 

   Wymienione dokumenty wyłożone będą do publicznego wglądu w dniach od 26 kwietnia 2012 r. do 31 maja 2012 r., w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, w pokoju nr 223, w godzinach od 9°° do 14°°. Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w zakresie wprowadzonych zmian, odbędzie się w czwartek 31 maja 2012  r.  o godz. 14°° w sali nr 216 (II piętro) w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku.  

Uwagi do części projektu podlegającej ponownemu wyłożeniu należy składać na piśmie do Burmistrza Ozimka z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej, adresu, oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do 14 czerwca 2012 r.       

   Jako wniesione na piśmie uznaje się również uwagi wniesione w postaci elektronicznej, opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu (e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl

   Ponadto - zawiadamiam o powtórnie  prowadzonym postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania na środowisko projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Biestrzynnik w zakresie zmian wynikających z rozstrzygnięcia uwag.       Uwagi i wnioski do w/w dokumentów w postępowaniu w sprawie strategicznej oceny oddziaływania można wnosić w formie pisemnej i ustnie do protokołu w Urzędzie Gminy i Miasta, ul. ks. Jana Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek, lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich bezpiecznym podpisem elektronicznym, w okresie 21 dni, począwszy od 26 kwietnia 2012 r. (e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl

   Projekt planu w zakresie ponownie wykładanym udostępniony będzie również na stronie

Internetowej, bip ozimek.pl

 

Z up. Burmistrza Ozimka

Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Burmistrza

Załączniki:
 do góry