Obwieszczenie Burmistrza Ozimka o wszczęciu postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie żelbetowego zbiornika wody czystej na terenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Biestrzynnik

ZMG.6733.03.2012.AU                                                        Ozimek, dnia 4 czerwca 2012 r.


O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA


Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 107) oraz art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 29 maja 2012 roku Pani Małgorzaty Chętkiewicz, reprezentującej WODROPOL SA z siedzibą Ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław, działającej z pełnomocnictwa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., z siedzibą w miejscowości Antoniów, Ul. Powstańców Śląskich 54, 46-040 Ozimek, reprezentowane przez Prezesa Zarządu, Pana Jana Fujak


z a w i a d a m i a m 


o wszczęciu postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie żelbetowego zbiornika wody czystej na terenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Biestrzynnik

Inwestor:          Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o.

Wnioskodawca:           Pani Małgorzata Chętkiewicz, reprezentująca WODROPOL SA z

siedzibą Ul. Mokronoska 2, 52-407 Wrocław, działająca z pełnomocnictwa Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o., z siedzibą w miejscowości Antoniów, Ul. Powstańców Śląskich 54, 46-040 Ozimek, reprezentowane przez Prezesa Zarządu, Pana Jana Fujak

Lokalizacja      Biestrzynnik, dz. nr 366/36

arkusz mapy 5, obręb Biestrzynnik 

Inwestycja       Budowa żelbetowego zbiornika wody czystej na terenie stacji uzdatniania wody w miejscowości Biestrzynnik

 

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek Ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

 

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 6 czerwca 2012 roku

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Biestrzynnik tablice ogłoszeń – miejsce inwestycji
  • BIP – Internet 
 do góry