Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG.6220.2/5.2012.KK z dnia 20.03.2013r o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn: „Rozbudowa dróg gminnych nr: 103298 O ul. Dobrodzieńska, 103301 O ul. Leśna i 103302 O ul. 1-go Maja w m. Biestrzynnik”.

Ozimek 20.03.2012r.

ZRG.6220.2/5.2012.KK                                           

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Ozimka, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz 1071 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Sebastiana Raudzis, Biuro Obsługi Technicznej SEWI, Ul. Grota Roweckiego 4D/7, 45 – 268 Opole, działającego w imieniu Gminy Ozimek, ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46 – 040 Ozimek

zawiadamia

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.  „Rozbudowa dróg gminnych nr: 103298 O ul. Dobrodzieńska, 103301 O ul. Leśna i 103302 O ul. 1-go Maja  w m. Biestrzynnik”

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji, w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks.J.Dzierżona, II piętro pok.219 - w godz.8 – 15.30, od poniedziałku do piątku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

 

 

 

 

 

 

 z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Zbigniew Kowalczyk

Zstępca Burmistrza

 do góry