Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZOR.6220.1.2011.DR z dnia 15.06.2012r o wydaniu decyzji zmieniającej decyzję Burmistrza Ozimka nr ZOR.6220.1.2011.DR z dnia 24.06.2011r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Pustki w Krasiejowie”.

Ozimek 15.06.2012r.

ZOR.6220.1.2011.DR                                              

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz 1071 z późn. zm.), art. 38, art. 74 ust. 3, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn zm.),

 

zawiadamiam

 

o wydaniu w dniu 14.06.2012 r. decyzji zmieniającej decyzję Burmistrza Ozimka nr ZOR.6220.1.2011.DR z dnia 24.06.2011r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Przebudowa drogi gminnej ul. Pustki w Krasiejowie”.

            Jednocześnie zawiadamiam zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z całością dokumentacji w niniejszej sprawie, w tym z uzgodnieniami dokonanymi z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Opolu oraz Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Opolu, w siedzibie Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, ul. Ks. J. Dzierżona, II piętro pok. 218, w godzinach urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-15.30.

 

                        Zgodnie z art. 49 Kpa strony mogą być zawiadamiane o decyzjach i innych czynnościach organu administracji publicznej przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości sposób publicznego ogłaszania, jeżeli przepis szczegółowy tak stanowi; w tych przypadkach zawiadomienie bądź doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu, na tablicy ogłoszeń sołectwa Krasiejów.

 

 z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Burmistrza

 

 

 

 do góry