Obwieszczenie Burmistrza Ozimka o wszczęciu postępowania w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: remoncie drogi gminnej oraz budowę wewnętrznych dróg pożarowych

ZMG.6733.02.2012.AU                                                        Ozimek, dnia 16 maja 2012 r. 

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

Na podstawie art. 61 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 roku Nr 98, poz. 107) oraz art. 51 ust. 1 pkt 2 i art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, po rozpatrzeniu wniosku z dnia 15 maja 2012 roku Burmistrza Ozimka, reprezentującego Gminę Ozimek z siedzibą: Ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek

z a w i a d a m i a m

o wszczęciu postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: remoncie drogi gminnej oraz budowę wewnętrznych dróg pożarowych

Inwestor:          Gmina Ozimek

Wnioskodawca:           Burmistrz Ozimka, reprezentujący Gminę Ozimek z siedzibą

Ul. ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek

Lokalizacja      Grodziec, dz. nr 925, 141, 1058/143 arkusz mapy 1, obręb Grodziec

Inwestycja       Remont drogi gminnej oraz budowa wewnętrznych dróg pożar

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek Ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 16 maja 2012 roku

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Grodziec tablica ogłoszeń – miejsce inwestycji
  • BIP – Internet

 

 

 do góry