Postanowienie Burmistrza Ozimka ZRG.6220.2/4.2012.KK z dnia 05.03.2012r. o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.: „Rozbudowa dróg gminnych nr: 103298 O ul. Dobrodzieńska, 103301 O ul. Leśna i 103302 O ul. 1-go Maja w m. Biestrzynnik”

 

 

ZRG.6220.2/4.2012.KK                                                                               Ozimek 05.03.2012r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz 1227 z późn. zm.), oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz 1071 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Sebastiana Raudzis, Biuro Obsługi Technicznej SEWI, Ul. Grota Roweckiego 4D/7, 45 – 268 Opole, działającego w imieniu Gminy Ozimek, ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46 – 040 Ozimek

 

 

zawiadamiam

 

 

 

o wydaniu postanowienia o odstąpieniu od obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa dróg gminnych nr: 103298 O ul. Dobrodzieńska, 103301 O ul. Leśna i 103302 O ul. 1-go Maja  w m. Biestrzynnik”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku

  • Internet
 do góry