Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG.6220.12/7.2012.KK z dnia 29.10.2012r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/15kV Ozimek”, na działkach nr 628/3, 629, 630, 631/2, 633, 634, arkusz mapy 8, obręb Ozimek.

Ozimek 29.10.2012r.

ZRG.6220.12/7.2012.KK                                         

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Ozimka, działając na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz.1227 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. Nr 98 z 2000 r., poz 1071 z późn. zm.) w związku z wnioskiem Adama Hewig EAS Technics s.c., ul. Bluszcza 7a/6, 43 – 190 Mikołów, działającego w imieniu TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Opolu, ul Waryńskiego 1, 45 – 047 Opole

zawiadamia

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja stacji elektroenergetycznej 110/15kV Ozimek”, na działkach nr 628/3, 629, 630, 631/2, 633, 634, arkusz mapy 8, obręb Ozimek.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji, w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks.J.Dzierżona, II piętro pok.219 - w godz.8 – 15.30, od poniedziałku do piątku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

 

 

 

 do góry