Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr ZRG.6220.2.2012.KK z dnia 08.02.2012r. o zamieszczeniu w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, wniosku w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa dróg gminnych nr: 103298 O ul. Dobrodzieńska, 103301 O ul. Leśna i 103302 O ul. 1-go Maja w m. Biestrzynnik”

ZRG. 6220.2.2012.KK


                                        Ozimek 08.02.2012r.
OBWIESZCZENIE
Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz 1227 z późn. zmian.), informuje się, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie został zamieszczony wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Rozbudowa dróg gminnych nr: 103298 O ul. Dobrodzieńska, 103301 O ul. Leśna i 103302 O ul. 1-go Maja  w m. Biestrzynnik”

Wnioskodawca: Sebastian Raudzis, Biuro Obsługi Technicznej „SEWI”, ul. Grota Roweckiego 4D/7, 45 – 268 Opole
Działający w imieniu: Gminy Ozimek, ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46 – 040 Ozimek.

    W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości zainteresowani mogą się zapoznać z wnioskiem w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku, ul. Ks. J. Dzierżona 4B, pokój nr 219 II piętro, w godzinach pracy Urzędu oraz składać związane z nim uwagi i wnioski.

Uwagi i wnioski należy składać na piśmie na adres Urząd Gminy i Miasta Ozimek, ul. Ks.J.Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek.


z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Zbigniew Kowalczyk

Zastępca Burmistrza

*    Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
•    Internet

 do góry