Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZP.271.18.2020.KS na zadanie pn.: Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie Gminy Ozimek

19.10.2020r. Dodano zminę treści SIWZ oraz sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu

21.10.2020 Dodano zmianę treści SIWZ oraz sprostowanie ogłoszenia o zamówieniu.

06.11.2020 Dodano informację z otwarcia ofert

Polska-Ozimek: Usługi związane z odpadami

2020/S 182-438900

Ogłoszenie o zamówieniu

Usługi

Podstawa prawna:
Dyrektywa 2014/24/UE

Sekcja I: Instytucja zamawiająca

I.1)Nazwa i adresy
Oficjalna nazwa: Gmina Ozimek, siedziba Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
Krajowy numer identyfikacyjny: ZP.271.11.2020.KS
Adres pocztowy: ul. ks. J. Dzierżona 4b
Miejscowość: Ozimek
Kod NUTS: PL524 Opolski
Kod pocztowy: 46-040
Państwo: Polska
Osoba do kontaktów: Katarzyna Szewczyk
E-mail: k.szewczyk@ugim.ozimek.pl
Tel.: +48 774622869
Faks: +48 774622811

Adresy internetowe:

Główny adres: http://bip.ozimek.pl

I.2)Informacja o zamówieniu wspólnym
I.3)Komunikacja
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów zamówienia można uzyskać bezpłatnie pod adresem: https://ozimek.pl/153-przetargi-i-zamowienia-publiczne/25396-zam-powyzej-30-tys-euro.html
Więcej informacji można uzyskać pod adresem podanym powyżej
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać drogą elektroniczną za pośrednictwem: https://miniportal.uzp.gov.pl/,
I.4)Rodzaj instytucji zamawiającej
Organ władzy regionalnej lub lokalnej
I.5)Główny przedmiot działalności
Ogólne usługi publiczne

Sekcja II: Przedmiot

II.1)Wielkość lub zakres zamówienia
II.1.1)Nazwa:

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z nieruchomości zamieszkałych, położonych na terenie gminy Ozimek

Numer referencyjny: ZP.271.18.2020.KS
II.1.2)Główny kod CPV
90500000 Usługi związane z odpadami
II.1.3)Rodzaj zamówienia
Usługi
II.1.4)Krótki opis:

Przedmiotem zamówienia jest:

Odbiór odpadów komunalnych gromadzonych w sposób selektywny oraz zmieszany od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz domków letniskowych i nieruchomości przeznaczonych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, wykorzystywanych jedynie przez część roku, na których powstają odpady komunalne na terenie gminy Ozimek, obejmującej miasto Ozimek i 13 sołectw oraz ich transport i zagospodarowanie zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa – w sposób zapewniający osiągnięcie odpowiednich poziomów recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku oraz ograniczenie masy odpadów ulegających biodegradacji, przekazywanych do składowania. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia warunków dotyczących zatrudniania osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia określonych szczegółowo w umowie.

Załączniki:
 do góry