Zam. powyżej 30 tys. euro

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZP.271.02.2020.KS na zadanie pn.: Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Ozimka

24.02.2020 Dodano I zminę treści SIWZ - zmiana numeracji załaczników

25.02.2020 Dodano informację z otwarcia ofert

27.02.2020 Dodoano ogłoszenie o unieważnieniu postępowania

Ogłoszenie nr 513492-N-2020 z dnia 2020-02-17 r.

Gmina Ozimek: Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Ozimka
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ozimek, krajowy numer identyfikacyjny 52796000000000, ul. ul. Ks. J. Dzierżona  , 46-040  Ozimek, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 46 22 800, e-mail j.matysek@ugim.ozimek.pl, faks 77 46 22 811.
Adres strony internetowej (URL): www.ozimek.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://ozimek.pl/153-przetargi-i-zamowienia-publiczne/25396-zam-powyzej-30-tys-euro.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://ozimek.pl/153-przetargi-i-zamowienia-publiczne/25396-zam-powyzej-30-tys-euro.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
UGiM w Ozimku 46 - 040 Ozimek ul. ks. Jana Dzierżona 4 B

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Bieżąca pielęgnacja i utrzymanie zieleni na terenie miasta Ozimka
Numer referencyjny: ZP.271.02.2020.KS
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Utrzymanie zieleni na terenie miasta Ozimka w okresie od dnia podpisania umowy do 31.10.2020r 2. Opis przedmiotu zamówienia Utrzymanie zieleni na terenie miasta Ozimka o łącznej powierzchni 163 404 m2.W zakres podstawowych prac przewidzianych do realizacji wchodzi: a) Pielęgnacja trawników (utrzymanie wysokości do 5 cm ), co najmniej siedmiokrotne koszenie wraz z wywozem skoszonej trawy, b) pielęgnacja klombów, gazonów, "trójkątów ulicznych" oraz donic kwiatowych, c) nasadzenie 2 400 szt. kwiatów jednorocznych w dwóch terminach w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, d) pielęgnacja krzewów i drzew iglastych, polegająca na wykonaniu niezbędnych cięć technicznych, sanitarnych i formujących zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, e) pielęgnacja krzewów i drzew liściastych, polegająca na wykonaniu niezbędnych cięć technicznych, sanitarnych i formujących, usuwaniu odrostów pniowych i korzeniowych drzew zgodnie z zasadami sztuki ogrodniczej, f) cięcia pielęgnacyjne i formujące żywopłotów – co najmniej pięciokrotne cięcia, g) frezowanie pni do średnicy 60 cm w ilości 10szt, h) bieżące zgrabianie liści z terenów zieleni i żywopłotów, i) podlewanie młodych drzew, klombów, gazonów, "trójkątów ulicznych" oraz donic kwiatowych, j) prace transportowe (na bieżąco wykonywany wywóz liści, gałęzi, odrostów żywopłotowych i skoszonej trawy tego samego dnia po wykonanych pracach ) 3. Szczegółowy zakres robót zawarty jest w załączniku do SIWZ – szczegółowy opis przedmiotu zamówienia oraz w załączniku nr 3 do umowy - harmonogram prac. 4. Zamawiający umożliwia dokonanie wizji lokalnej terenu objętego usługą. W tym celu należy się skontaktować z p. Helena Podolską tel. 77 46 22 832   
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU (PDF, 440,03 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-02-17 15:36 Liczba pobrań: 7

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (PDF, 1,59 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-02-17 15:36 Liczba pobrań: 40

załacznik nr 1 Opis przedmiotu zamówienia (WORD, 67,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-02-17 15:36 Liczba pobrań: 36

załącznik 2 formularz oferty (WORD, 75,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-02-17 15:36 Liczba pobrań: 37

Załącznik nr 3 wykluczenie (WORD, 36,43 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-02-17 15:36 Liczba pobrań: 28

załącznik nr 4 warunki udziału (WORD, 34,67 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-02-17 15:36 Liczba pobrań: 28

załącznik nr 5 wykaz usług (WORD, 49,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-02-17 15:36 Liczba pobrań: 6

załącznik nr 7 wykaz narzędzi (WORD, 30,62 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-02-17 15:36 Liczba pobrań: 6

załącznik nr 6 wykaz osób (WORD, 29,62 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-02-17 15:36 Liczba pobrań: 9

Zielen_inwentaryzacja_2019_11_15 (EXCEL, 66,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-02-17 15:36 Liczba pobrań: 10

Harmonogram prac_2020 (WORD, 38,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-02-17 15:36 Liczba pobrań: 17

cz. III SIWZ Projekt umowy (WORD, 96,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-02-17 15:39 Liczba pobrań: 7

I zmiana treści SIWZ 24.02.2020 (WORD, 34,17 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-02-24 09:52 Liczba pobrań: 22

zał 2 formularz oferty (WORD, 75,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-02-24 09:53 Liczba pobrań: 18

zał nr 3 wykluczenie (WORD, 36,37 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-02-24 09:53 Liczba pobrań: 15

zał nr 4 warunki udziału (WORD, 34,90 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-02-24 09:53 Liczba pobrań: 15

zał nr 5 wykaz usług (WORD, 52,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-02-24 09:53 Liczba pobrań: 3

zał nr 7 wykaz narzedzi (WORD, 30,66 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-02-24 09:53 Liczba pobrań: 3

zał nr 8 zobowiązanie (WORD, 16,79 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-02-24 09:53 Liczba pobrań: 1

zał nr 9 gr kapitałowa (WORD, 19,42 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-02-24 09:53 Liczba pobrań: 15

informacja z otwarcia ofert (WORD, 174,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-02-25 10:41 Liczba pobrań: 15

Ogłoszenie o unieważnieniu postępowania (WORD, 40,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-02-27 10:19 Liczba pobrań: 22

  • Data aktualizacji: 2021-10-15 13:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 292 963