Zam. powyżej 30 tys. euro

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZP.271.19.2020.KS na zadanie pn.: Modernizacja dróg w Gminie Ozimek (zaprojektuj i wybuduj) Cz. 1 Modernizacja drogi gminnej ul. Polnej w m. Chobie Cz. 2 Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej ulicy Leśnej w m. Mnichus Cz. 3 Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej ul. Spacerowej w m. Szczedrzyk Cz. 4 Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej ul. Wczasowa w m. Szczedrzyk

19.10.2020r. Dodano informację z otwarcia ofert

13.11.2020 Dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie nr 591816-N-2020 z dnia 2020-10-01 r.

Gmina Ozimek: Modernizacja dróg w Gminie Ozimek (zaprojektuj i wybuduj) Cz. 1 Modernizacja drogi gminnej ul. Polnej w m. Chobie Cz. 2 Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej ulicy Leśnej w m. Mnichus Cz. 3 Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej ul. Spacerowej w m. Szczedrzyk Cz. 4 Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej ul. Wczasowa w m. Szczedrzyk
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ozimek, krajowy numer identyfikacyjny 52796000000000, ul. ul. Ks. J. Dzierżona  4B , 46-040  Ozimek, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 46 22 800, , e-mail k.szewczyk@ugim.ozimek.pl, , faks 77 46 22 811.
Adres strony internetowej (URL): www.ozimek.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
 
https://ozimek.pl/153-przetargi-i-zamowienia-publiczne/25396-zam-powyzej-30-tys-euro.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
 
https://ozimek.pl/153-przetargi-i-zamowienia-publiczne/25396-zam-powyzej-30-tys-euro.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
46 - 040 Ozimek ul. ks. Jana Dzierżona 4 B

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja dróg w Gminie Ozimek (zaprojektuj i wybuduj) Cz. 1 Modernizacja drogi gminnej ul. Polnej w m. Chobie Cz. 2 Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej ulicy Leśnej w m. Mnichus Cz. 3 Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej ul. Spacerowej w m. Szczedrzyk Cz. 4 Modernizacja drogi gminnej wewnętrznej ul. Wczasowa w m. Szczedrzyk
Numer referencyjny: ZP.271.19.2020.KS
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę (lub zgłoszeniem robót) , a następnie wykonanie na jej podstawie robót związanych z modernizacją drogi gminnej: a) ul. Polnej w m. Chobie o długości około 85 m b) ul. Leśnej w m. Mnichus od skrzyżowania z ul. Leśną do posesji nr 43 w kierunku stacji i ujęcia wody o łącznej długości 350 m c) ul. Spacerowej w m. Szczedrzyk od skrzyżowania z ul. Opolską do końca ulicy długości 218 m d) ul. Wczasowej w m. Szczedrzyk w ciągu ul. Wczasowej od skrzyżowania z ul. Zieloną do końca ulicy o długości 143 m ETAP I obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi gminnej w cz. 1, 2, 3 i 4 zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym - tj. projektu budowlanego i wykonawczego, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiaru oraz innych materiałów, które będą podstawą realizacji robót budowlanych i uzyskania zatwierdzenia dokumentacji projektowej w drodze pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót umożliwiających realizację robót; ETAP II obejmuje : wykonanie robót budowlanych w ramach modernizacji drogi gminnej w cz. 1, 2, 3 i 4 zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją.

ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 447,33 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-10-01 13:49 Liczba pobrań: 15

SIWZ (PDF, 1,71 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-10-01 12:27 Liczba pobrań: 32

zał. nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (WORD, 97,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-10-01 12:27 Liczba pobrań: 15

zał. nr 2 formularz oferty (WORD, 160,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-10-01 12:27 Liczba pobrań: 12

Zał nr 3 wykluczenie (WORD, 29,96 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-10-01 12:27 Liczba pobrań: 7

zał nr 4 warunki udziału (WORD, 27,84 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-10-01 12:27 Liczba pobrań: 6

zał nr 5 wykaz rb (WORD, 60,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-10-01 12:27 Liczba pobrań: 6

zał nr 6 wykaz osób (WORD, 28,24 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-10-01 12:27 Liczba pobrań: 5

zał nr 7zobowiązanie (WORD, 24,11 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-10-01 12:27 Liczba pobrań: 3

zał nr 8 gr kapitałowa (WORD, 27,14 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-10-01 12:27 Liczba pobrań: 5

umowa projekt (WORD, 66,75 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-10-01 12:27 Liczba pobrań: 9

PFU ul Polna Chobie (WORD, 43,37 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-10-01 12:27 Liczba pobrań: 17

EWMAPA - CHOBIE Polna 1_500 ewidencyjna (PDF, 43,29 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-10-01 12:28 Liczba pobrań: 10

EWMAPA - CHOBIE Polna 1_500 orto (PDF, 896,62 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-10-01 12:28 Liczba pobrań: 11

EWMAPA - CHOBIE Polna 1_500 zasadnicza (PDF, 2,01 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-10-01 12:28 Liczba pobrań: 10

PFU boczna ul. Leśnej w Mnichusie (WORD, 41,91 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-10-01 12:28 Liczba pobrań: 19

EWMAPA - Wyrys MNICHUS LEŚNA orto (PDF, 1,41 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-10-01 12:28 Liczba pobrań: 10

EWMAPA - Wyrys MNICHUS LEŚNA ewidencyjna (PDF, 82,14 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-10-01 12:28 Liczba pobrań: 8

EWMAPA - Wyrys MNICHUS LEŚNA zasadnicza (PDF, 1,00 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-10-01 12:28 Liczba pobrań: 9

PFU Spacerowa Szczedrzyk (WORD, 35,23 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-10-01 12:28 Liczba pobrań: 17

EWMAPA - Wyrys Szczedrzyk SPACEROWA ewidencyjna (PDF, 73,29 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-10-01 12:28 Liczba pobrań: 7

EWMAPA - Wyrys Szczedrzyk SPACEROWA orto (PDF, 1,34 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-10-01 12:29 Liczba pobrań: 7

EWMAPA - Wyrys Szczedrzyk SPACEROWA zasadnicza (PDF, 1,97 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-10-01 12:29 Liczba pobrań: 7

PFU ul wczasowa Szczedrzyk (WORD, 35,13 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-10-01 12:29 Liczba pobrań: 14

EWMAPA - Wyrys Szczedrzyk WCZASOWA ewidencyjna (PDF, 96,03 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-10-01 12:29 Liczba pobrań: 9

EWMAPA - Wyrys Szczedrzyk WCZASOWA orto (PDF, 1,21 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-10-01 12:29 Liczba pobrań: 9

EWMAPA - Wyrys Szczedrzyk WCZASOWA zasadnicza (PDF, 1,81 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-10-01 12:29 Liczba pobrań: 10

Informacja z otwarcia ofert z dnia 16.10.20r. (PDF, 928,08 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-10-19 08:01 Liczba pobrań: 42

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (WORD, 204,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-11-13 11:12 Liczba pobrań: 15

  • Data aktualizacji: 2021-10-15 13:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 292 971