Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZZP.271.8.2020.AK na zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej ul. Jaśminowej w m. Antoniów

04.11.2020 Dodano zawiadomienie o unieważnieniu postepowania

23.10.2020 Dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

23.10.2020 dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia II

Ogłoszenie nr 601678-N-2020 z dnia 2020-10-23 r..

Gmina Ozimek: Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej ul. Jaśminowej w m. Antoniów

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – Usługi

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

 

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

 

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

 

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ozimek, krajowy numer identyfikacyjny 52796000000000, ul. ul. Ks. J. Dzierżona 4B , 46-040 Ozimek, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 46 22 800, , e-mail a.kekin@ugim.ozimek.pl, , faks 77 46 22 811.

Adres strony internetowej (URL): https://ozimek.pl/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

 

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

https://ozimek.pl/153-przetargi-i-zamowienia-publiczne/25396-zam-powyzej-30-tys-euro.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

https://ozimek.pl/153-przetargi-i-zamowienia-publiczne/25396-zam-powyzej-30-tys-euro.html

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie

Adres:

46-040 Ozimek, ul. ks. Jana Dzierżona 4B

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

(URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

 

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej ul. Jakuba w m. Dylaki

 

Numer referencyjny: ZZP.271.8.2020.AK

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem

zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę (lub zgłoszeniem robót, lub decyzją ZRID). Dokumentacja techniczna przebudowy drogi gminnej ul. Jaśminowej w m. Antoniów na odcinku od skrzyżowania z ul. Lipową do włączenia do ul. Dolnej z przełączeniem kanalizacji deszczowej z ul. Lipową do rowu w ul.

Brzozowej i odnogą w ul. Leszczynowej. Na długości około 250m wraz z wyznaczeniem granic pasa drogowego w następującym zakresie: a) poszerzenie jezdni wraz z odwodnieniem b) przebudową zjazdów; c) przebudową skrzyżowań; d) przebudową lub budową oświetlenia ulicznego; e) przebudową kolidującego

uzbrojenia terenu; f) wydzielenie niezbędnego gruntu do realizacji zadania; g) uzyskanie stosownych uzgodnień i właściwych decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa budowlanego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, specyfikacja techniczna oraz

projekt umowy 3. Czynności podejmowane w zakresie realizacji zamówienia publicznego, którego przedmiotem są usługi projektowe, nie polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 Kodeksu pracy. W związku z tym, zgodnie z art.29 ust. 3a ustawy Pzp zamawiający nie jest zobowiązany do

określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę projektantów świadczących usługi w ramach realizacji zamówienia. 4. Mając na uwadze zakres wykonywanych robót Wykonawca jest zobligowany uwzględnić w dokumentacji projektowej wymagania zawarte w art. 29 ust.5

ustawy, tj. dotyczące dostępności wszystkich użytkowników, a w szczególności osób niepełnosprawnych. 5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust.4 Pzp. 6. Zamawiający nie określa kluczowych części zamówienia, które mają być wykonane przez Wykonawcę 7. Zamawiający nie umożliwia przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego. 8. Zamawiający

dopuszcza możliwość skorzystania z procedury określonej w art. 24aa ust.1 i 2 Prawa. 9. W procedurze, o której mowa powyżej w pierwszej kolejności Zamawiający dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust.1 Prawa) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust.1 Prawa. W postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadami określonymi w art. 24 aa ma zastosowanie art. 26 ust.3 Prawa.

Załączniki:
 do góry