Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZP.271.06.2020.KS na zadanie pn.: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Poliwodzkiej w Biestrzynniku i Michalońskiej w Dylakach

15.05.2020 Dodano I zmianę treści SIWZ

15.05.2020 Dodano wyjasnienie treści SIWZ

20.05.2020 Dodano informację z otwarcia ofert

01.06.2020 Dodano Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie nr 536861-N-2020 z dnia 2020-05-05 r.

Gmina Ozimek: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Poliwodzkiej w Biestrzynniku i Michalońskiej w Dylakach
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ozimek, krajowy numer identyfikacyjny 52796000000000, ul. ul. Ks. J. Dzierżona  4B , 46-040  Ozimek, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 46 22 800, , e-mail k.szewczyk@ugim.ozimek.pl, , faks 77 46 22 811.
Adres strony internetowej (URL): www.ozimek.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://ozimek.pl/153-przetargi-i-zamowienia-publiczne/25396-zam-powyzej-30-tys-euro.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://ozimek.pl/153-przetargi-i-zamowienia-publiczne/25396-zam-powyzej-30-tys-euro.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
ul. ks. Jana Dzierżona 4 B 46 - 040 Ozimek

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ul. Poliwodzkiej w Biestrzynniku i Michalońskiej w Dylakach
Numer referencyjny: ZP.271.06.2020.KS
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy drogi ul. Poliwodzkiej i Michalońskiej w Dylakach i w Biestrzynniku. Łączna długość odcinka remontowanej drogi wynosi 1683,0 mb. W związku z planowaną przebudową drogi podwyższeniu ulegną dotychczasowe parametry techniczne drogi. Zaplanowano następującą konstrukcję drogi: dla odcinka A-B projektowanej drogi (część kwalifikowana): ? nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S-5cm ? warstwę wyrównawczą z kamienia łamanego 0-31,5mm – grubości 10 cm dla odcinka C-D projektowanej drogi (część niekwalifikowana): ? nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S-5cm, ? górna warstwa z podbudowy z kamienia łamanego 0-31,5mm – grubości 10 cm ? dolna warstwa podbudowy z kamienia łamanego 0-63,0 mm – grubości 15 cm. 1) Zamówienie obejmuje: a) Wykonanie robót budowlanych na podstawie opracowanej i uzgodnionej dokumentacji projektowej: ? Opracowanie harmonogramu realizacji zadania, ? Wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów i oznakowania drogowego, po wytyczeniu robót przez geodetę posiadającego stosowne uprawnienia, ? Przygotowanie harmonogramu badań kontrolnych w odniesieniu do harmonogramu. b) realizacji robót drogowych i innych. ? Odtworzenie terenów przylegających do miejsc prowadzenia robót drogowych w tym trawników i terenów zielonych, ? Uporządkowanie obszaru przyległego do terenu prowadzonych robót, ? Prowadzenie dziennika budowy (o ile będzie to wynikać z przepisów prawa) i wykonanie obmiarów ilości zrealizowanych robót, ? Sporządzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, ? Przeprowadzenie wymaganych badań i pomiarów kontrolnych zgodnie z wymogami SST; wyniki badań do akceptacji przez Inspektora Nadzoru lub inne osoby wyznaczone przez Zamawiającego, ? Przygotowanie rozliczenia końcowego i sporządzenie 2 egz. operatu kolaudacyjnego, który ma zawierać: umowę, ofertę, umowy z ewentualnymi podwykonawcami, harmonogram, tabele elementów rozliczeniowych, polisę ubezpieczeniową, protokół przekazania terenu budowy, protokoły robót zanikających, badania materiałów, recepty, wyniki pomiarów, wyniki badań laboratoryjnych, deklaracje zgodności materiałów, aprobaty, sprawozdania techniczne Wykonawcy, geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, rozliczenie finansowe, potwierdzenie zakończenia odbioru robót, oświadczenia uprawnionych kierowników robót o wykonaniu zadania zgodnie z przepisami, c) Przekazanie drogi Zamawiającemu. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, dokumentacja techniczna, STWiOR oraz projekt umowy. 
Załączniki:
 do góry