Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZP.271.01.2020.KS na zadanie pn.: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy i miasta Ozimek w 2020r.

23.01.2020 Dodano informację z otwarcia ofert
27.01.2020 Dodano informację o unieważnieniu postępowania w części 1,2,4,5,6,9,10
10.02.2020 dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty cz. 7 i 8
13.02.20120Dodano ogłoszenie o unieważnieniu postępowania w cz. 3
 
Gmina Ozimek: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy i miasta Ozimek w 2020r.
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ozimek, krajowy numer identyfikacyjny 52796000000000, ul. ul. Ks. J. Dzierżona  , 46-040  Ozimek, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 46 22 800, e-mail j.matysek@ugim.ozimek.pl, faks 77 46 22 811.
Adres strony internetowej (URL): https://ozimek.pl/153-przetargi-i-zamowienia-publiczne/25392-2020.html
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
nie dotyczy
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://ozimek.pl/153-przetargi-i-zamowienia-publiczne/25392-2020.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://ozimek.pl/153-przetargi-i-zamowienia-publiczne/25392-2020.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
46-040 Ozimek u. ks. Jana Dzierżóna 4 B

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Zimowe utrzymanie dróg na terenie gminy i miasta Ozimek w 2020r.
Numer referencyjny: ZP.271.01.2020.KS
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Tak
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
nie
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:
10


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Zakres zamówienia obejmuje usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg, parkingów i placów leżących na terenie gminy, polegające na likwidacji skutków zimy, żywiołu śnieżnego i skutków obniżonej temperatury poprzez przejęcie na siebie obowiązku utrzymania przejezdności dróg, zmniejszenia lub ograniczenia zakłóceń ruchu drogowego wywołanego czynnikami atmosferycznymi; prowadzenie akcji zimowej całodobowo, w dni robocze i święta, w różnych warunkach atmosferycznych (opady śniegu, marznącego deszczu, zawieje, zamiecie śnieżne, niskie temperatury). Część 1 – Obręb 1 Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie chodników dróg gminnych na terenie miasta Ozimek o długości dł. 11 500,00 mb. Część 2 – Obręb 2 Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie chodników dróg powiatowych na terenie miasta Ozimek o powierzchni 11230,00 m2. Część 3 - Obręb 3 Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych, miejskich, parkingów i placów na terenie miasta Ozimek o łącznej długości 15,657 km. Część 4 - Obręb 4 Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg powiatowych miejskich, parkingów i placów na terenie miasta Ozimek o łącznej długości 4,143 km. Część 5 - Obręb 5 Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych w m. Szczedrzyk i Pustków. o łącznej długości 26,822 km. Część 6 – Obręb 6 Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw Krasiejów i Krzyżowa Dolina o dł. 27,810 km. Część 7 - Obręb 7 Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw Schodnia i Nowa Schodnia o łącznej długości 15,851 km. Część 8 – Obręb 8 Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw Antoniów, Jedlice o dł. 10,460 km. Część 9 – Obręb 9 Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw Dylaki i Biestrzynnik o dł. 30,746 km. Część 10 – Obręb 10 Przedmiotem zamówienia jest zimowe utrzymanie dróg gminnych na terenie sołectw Grodziec, Chobie, Mnichus o dł. 17,737 km.

Załączniki:
 do góry