Zam. powyżej 30 tys. euro

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZP.271.1.2020.AK na zadanie pn.: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej prac modernizacyjno -remontowych dla dróg gminnych: Cz.1. ul. Piaskowa w m. Krasiejów, Cz.2. ul. Opolska w m. Schodnia, Cz.3. odnoga ul. Powstańców Śląskich w m. Krzyżowa Dolina, Cz.4. ul. Dylakowska w m. Biestrzynnik. Cz.5. ul. Krótka w m. Schodnia, Cz.6. ul. Niwki w m. Krasiejów, Cz.7. odnoga ul. Ozimskiej w m. Dylaki.

Ogłoszenie nr 594843-N-2020 z dnia 2020-10-08 r.

Gmina Ozimek: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej prac modernizacyjno -remontowych dla dróg gminnych: Cz.1. ul. Piaskowa w m. Krasiejów, Cz.2. ul. Opolska w m. Schodnia, Cz.3. odnoga ul. Powstańców Śląskich w m. Krzyżowa Dolina, Cz.4. ul. Dylakowska w m. Biestrzynnik. Cz.5. ul. Krótka w m. Schodnia, Cz.6. ul. Niwki w m. Krasiejów, Cz.7. odnoga ul. Ozimskiej w m. Dylaki.

02.11.2020 Dodano ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

21.10.2020 Dodano Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania w cz. 4 i 6

16.10.2020 Dodano Informację z otwarcia ofert

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych

Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ozimek, krajowy numer identyfikacyjny 52796000000000, ul. ul. Ks. J.

Dzierżona 4B , 46-040 Ozimek, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 46 22 800, , e-mail

a.kekin@ugim.ozimek.pl, , faks 77 46 22 811.

Adres strony internetowej (URL): www.ozimek.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

https://ozimek.pl/153-przetargi-i-zamowienia-publiczne/25396-zam-powyzej-30-tys-euro.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

https://ozimek.pl/153-przetargi-i-zamowienia-publiczne/25396-zam-powyzej-30-tys-euro.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie

Adres:

46-040 Ozimek, ul. ks. Jana Dzierżona 4b

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie

są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

(URL)

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji projektowo - kosztorysowej prac modernizacyjno - remontowych dla dróg gminnych: Cz.1. ul. Piaskowa w m. Krasiejów, Cz.2. ul. Opolska w m. Schodnia, Cz.3. odnoga ul. Powstańców Śląskich w m. Krzyżowa Dolina, Cz.4. ul. Dylakowska w m. Biestrzynnik. Cz.5. ul. Krótka w m. Schodnia, Cz.6. ul. Niwki w m. Krasiejów, Cz.7. odnoga ul. Ozimskiej w m. Dylaki.

Numer referencyjny: ZP.271.1.2020.AK

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami związanymi z remontem drogi gminnej. Opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji branży drogowej wraz z odwodnieniem oraz projektu branży „zieleń” drogi gminnej zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym - tj. projektu budowlanego i wykonawczego, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiaru oraz innych materiałów, które będą podstawą realizacji robót budowlanych i uzyskania zatwierdzenia dokumentacji projektowej w drodze pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót umożliwiających realizację robót: Cz.1 ul. Piaskowej w m. Krasiejów Gmina Ozimek o długości około 110 m., Cz.2 ul. Opolskiej w m. Schodnia Gmina Ozimek o długości około 220 m, Cz.3 ul. Powstańców Śląskich w m. Krzyżowa Dolina Gmina Ozimek o długości około 161 m, Cz.4 ul. Dylakowskiej w m. Biestrzynnik Gmina Ozimek o długości około 930 m – w dwóch odcinkach 730m i 200m, Cz.5 ul. Krótkiej w m. Schodnia Gmina Ozimek o długości około 160 m, Cz.6 ul. Niwki w m. Krasiejów Gmina Ozimek o długości około 460 m, Cz. 7 w m. Dylaki Gmina Ozimek o długości około 200 m,

Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 338,82 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-10-08 14:58 Liczba pobrań: 18

SIWZ (PDF, 345,58 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-10-08 14:58 Liczba pobrań: 16

zał nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (WORD, 75,50 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-10-08 14:58 Liczba pobrań: 11

zał nr 2 formularz oferty (WORD, 215,50 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-10-08 14:58 Liczba pobrań: 0

Zał nr 3 wykluczenie (WORD, 29,02 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-10-08 14:58 Liczba pobrań: 1

zał nr 4 warunki udziału (WORD, 27,18 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-10-08 14:58 Liczba pobrań: 1

zał nr 5 wykaz usług (WORD, 55,00 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-10-08 14:58 Liczba pobrań: 2

zał nr 6 wykaz osób (WORD, 29,23 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-10-08 14:58 Liczba pobrań: 2

zał nr 7zobowiązanie (WORD, 23,78 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-10-08 14:58 Liczba pobrań: 2

zał nr 8 gr kapitałowa (WORD, 26,52 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-10-08 14:58 Liczba pobrań: 1

umowa projekt (WORD, 41,82 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-10-08 14:58 Liczba pobrań: 2

EWMAPA - SCHODNIA Krótka 1_1000 ewidencyjna (PDF, 209,28 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-10-08 14:58 Liczba pobrań: 6

EWMAPA - SCHODNIA Krótka 1_1000 orto (PDF, 2,85 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-10-08 14:58 Liczba pobrań: 3

EWMAPA - SCHODNIA Krótka 1_1000 zasadnicza (PDF, 2,92 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-10-08 14:58 Liczba pobrań: 5

EWMAPA - SCHODNIA Opolska 1_1000 ewidencyjna (PDF, 95,31 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-10-08 14:58 Liczba pobrań: 4

EWMAPA - SCHODNIA Opolska 1_1000 orto (PDF, 1,10 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-10-08 14:59 Liczba pobrań: 4

EWMAPA - SCHODNIA Opolska 1_1000 zasadnicza (PDF, 2,73 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-10-08 14:59 Liczba pobrań: 3

inf_z_otwarcia_ofert (WORD, 79,50 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-10-16 13:31 Liczba pobrań: 29

unieważnienie postępowania w części 4 i 6 (WORD, 33,87 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-10-21 15:25 Liczba pobrań: 7

ogłoszenie_o_wyborze (WORD, 187,50 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-11-02 16:11 Liczba pobrań: 12

  • Data aktualizacji: 2021-10-15 13:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 292 932