Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZZP.271.10.2020.AK na zadanie pn.:Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej ul. Spacerowej w m . Grodziec

16.12.2020 Dodano ogłoszenie o wyborze oferty

01.12.2020 Dodano informacje z otwarcia ofert.

Ogłoszenie nr 614278-N-2020 z dnia 2020-11-23 r.

Gmina Ozimek: Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej ul. Spacerowej w m . Grodziec
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi


Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe


Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego


Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie
Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich
wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację
osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art.
22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki
(w %)

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe
numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
– mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ozimek, krajowy numer identyfikacyjny 52796000000000, ul. ul. Ks. J. Dzierżona 4B , 46-040
Ozimek, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 46 22 800, , e-mail a.kekin@ugim.ozimek.pl, , faks 77 46 22 811.

Adres strony internetowej (URL): https://ozimek.pl/

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie
dostępne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku
wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z
zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie
postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających
indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak

https://ozimek.pl/153-przetargi-i-zamowienia-publiczne/25396-zam-powyzej-30-tys-euro.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak

https://ozimek.pl/153-przetargi-i-zamowienia-publiczne/25396-zam-powyzej-30-tys-euro.html
Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie
Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
ul. ks. Jana Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek
Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Wykonanie dokumentacji technicznej przebudowy drogi gminnej ul.
Spacerowej w m . Grodziec
Numer referencyjny: ZZP.271.10.2020.AK
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie
II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:
Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie
zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny
produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej
wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę (lub zgłoszeniem robót, lub decyzją ZRID) ,
Dokumentacja techniczna przebudowy drogi gminnej ul. Spacerowej w m . Grodziec na odcinku od skrzyżowania z ul. Robotniczą
do skrzyżowani z Klasztorną na terenie Gminy Ozimek i infrastrukturą towarzyszącą w tym oświetlenia . Na długości około 930 m
wraz z wyznaczeniem granic pasa drogowego w następującym zakresie: a) poszerzenie jezdni: b) przebudowa skrzyżowań; c)
przebudowę lub budowa oświetlenia ulicznego; d) przebudowa kolidującego uzbrojenia terenu; e) wydzielenie niezbędnego gruntu
do realizacji zadania; f) uzyskanie stosownych uzgodnień i właściwych decyzji administracyjnych wymaganych przepisami prawa
budowlanego. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, specyfikacja techniczna oraz projekt
umowy 3. Czynności podejmowane w zakresie realizacji zamówienia publicznego, którego przedmiotem są usługi projektowe, nie
polegają na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 §1 Kodeksu pracy. W związku z tym, zgodnie z art.29 ust. 3a
ustawy Pzp zamawiający nie jest zobowiązany do określenia w opisie przedmiotu zamówienia wymogu zatrudnienia na podstawie
umowy o pracę projektantów świadczących usługi w ramach realizacji zamówienia. 4. Mając na uwadze zakres wykonywanych
robót Wykonawca jest zobligowany uwzględnić w dokumentacji projektowej wymagania zawarte w art. 29 ust.5 ustawy, tj.
dotyczące dostępności wszystkich użytkowników, a w szczególności osób niepełnosprawnych. 5. Zamawiający nie przewiduje
wymagań, o których mowa w art. 29 ust.4 Pzp. 6. Zamawiający nie określa kluczowych części zamówienia, które mają być
wykonane przez Wykonawcę 7. Zamawiający nie umożliwia przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu
elektronicznego. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z procedury określonej w art. 24aa ust.1 i 2 Prawa. 9. W
procedurze, o której mowa powyżej w pierwszej kolejności Zamawiający dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia
oferty (art. 89 ust.1 Prawa) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy,
którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny
podmiotowej Wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust.1Prawa. W postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadami określonymi w art. 24 aa ma zastosowanie art. 26 ust.3 Prawa

Załączniki:
 do góry