Zam. powyżej 30 tys. euro

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZZP.271.4.2020.AK na zadanie pn.: Przebudowa drogi gminnej (zaprojektuj i wybuduj): Cz.1 ul. Turawska w m. Dylaki Cz.2 ul. Leśna w m. Antoniów

27.11.2020 Dodano Ogłoszenie o wyborze oferty

30.10.2020 Dodano informacje z otwarcia ofert

Ogłoszenie nr 596675-N-2020 z dnia 2020-10-13 r.

Gmina Ozimek: Przebudowa drogi gminnej (zaprojektuj i wybuduj): Cz.1 ul. Turawska w m. Dylaki,

Cz.2 ul. Leśna w m. Antoniów

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

 

Nazwa projektu lub programu

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

 

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie

postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

 

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać

adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii

Europejskiej

Nie

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

Informacje dodatkowe:

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ozimek, krajowy numer identyfikacyjny 52796000000000, ul. ul. Ks. J. Dzierżona 4B , 46-040 Ozimek, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 46 22 800,  e-mail a.kekin@ugim.ozimek.pl, , faks 77 46 22 811.

Adres strony internetowej (URL): www.ozimek.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

nie dotyczy

 

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod

adresem (URL)

Tak

https://ozimek.pl/153-przetargi-i-zamowienia-publiczne/25396-zam-powyzej-30-tys-euro.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

https://ozimek.pl/153-przetargi-i-zamowienia-publiczne/25396-zam-powyzej-30-tys-euro.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod

adresem

Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie

Adres:

46-040 Ozimek, ul. ks. Jana Dzierżona 4B

 

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

 (URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Przebudowa drogi gminnej (zaprojektuj i wybuduj): Cz.1 ul. Turawska w m. Dylaki, Cz.2 ul. Leśna w m. Antoniów

Numer referencyjny: ZZP.271.4.2020.AK

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

 

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

 

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem

zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę (lub zgłoszeniem robót), a następnie wyk onanie na jej podstawie robót związanych z przebudową drogi gminnej: 1) ul. Turawskiej w m. Dylaki o łącznej długości około 134

m. 2) ul. Leśnej od skrzyżowania z ul. Ozimską do posesji nr 12 włącznie w m. Antoniów o łącznej długości 250m ETAP I obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowo – wykonawczej przebudowy drogi gminnej w cz. 1 i 2, zgodnie z programem funkcjonalno – użytkowym – tj. projektu budowlanego i wykonawczego,

Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiaru robót oraz innych materiałów, które będą podstawą realizacji robót budowlanych i uzyskania zatwierdzenia dokumentacji projektowej w drodze pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót umożliwiających realizację robót; ETAP II obejmuje: wykonanie robót budowlanych w ramach przebudowy drogi gminnej w cz. 1 i 2 zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi za łącznik nr 1 do SIWZ, Program Funkcjonalno – Użytkowy cz. 1-2 oraz projekt umowy 3. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia warunków dotyczących zatrudniania osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu

zamówienia określonych szczegółowo w umowie i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w punkcie 2. 4. Mając na uwadze zakres wykonywanych robót Wykonawca jest zobligowany uwzględnic w dokumentacji projektowej wymagania zawarte w art. 29 ust. 5 ustawy, tj. dotyczące dostępności wszystkich użytkowników, a w szczególności osób niepełnosprawnych. 5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust.4 Pzp. 6. Zamawiający nie określa kluczowych części zamówienia, które mają być wykonane przez Wykonawcę 7. Zamawiający nie umożliwia przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z procedury określonej w art. 24aa ust.1 i 2 Prawa. 9. W procedurze, o której mowa powyżej w pierwszej kolejności Zamawiający dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust.1 Prawa) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym wyłącznie w odniesieniu do

Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust.1 Prawa. W postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadami

określonymi w art. 24 aa ma zastosowanie art. 26 ust.3 Prawa

ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 180,09 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-10-13 13:03 Liczba pobrań: 11

SIWZ (PDF, 377,20 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-10-15 14:47 Liczba pobrań: 28

zał nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (WORD, 84,00 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-10-13 13:04 Liczba pobrań: 16

zał nr 2 formularz oferty (WORD, 98,00 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-10-13 13:04 Liczba pobrań: 11

Zał nr 3 wykluczenie (WORD, 28,56 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-10-13 13:04 Liczba pobrań: 7

zał nr 4 warunki udziału (WORD, 26,54 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-10-13 13:04 Liczba pobrań: 9

zał nr 5 wykaz rb (WORD, 49,00 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-10-13 13:04 Liczba pobrań: 7

zał nr 6 wykaz osób (WORD, 26,75 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-10-13 13:04 Liczba pobrań: 6

zał nr 7zobowiązanie (WORD, 22,83 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-10-13 13:04 Liczba pobrań: 4

zał nr 8 gr kapitałowa (WORD, 25,63 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-10-13 13:04 Liczba pobrań: 7

umowa projekt (WORD, 65,18 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-10-13 13:04 Liczba pobrań: 11

EWMAPA - DYLAKI Turawska 1_1000 ewidencyjna (PDF, 91,97 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-10-13 13:05 Liczba pobrań: 13

EWMAPA - DYLAKI Turawska 1_1000 orto (PDF, 4,03 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-10-13 13:05 Liczba pobrań: 8

EWMAPA - DYLAKI Turawska 1_1000 zasadnicza (PDF, 2,02 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-10-13 13:05 Liczba pobrań: 11

PFU Turawska Dylaki (WORD, 42,71 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-10-13 13:05 Liczba pobrań: 21

EWMAPA - ANTONIÓW Leśna 1_1000 ewidencyjna (PDF, 78,90 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-10-13 13:05 Liczba pobrań: 12

EWMAPA - ANTONIÓW Leśna 1_1000 orto (PDF, 964,79 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-10-13 13:05 Liczba pobrań: 9

EWMAPA - ANTONIÓW Leśna 1_1000 zasadnicza (PDF, 2,13 MB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-10-13 13:05 Liczba pobrań: 9

PFU Leśna Antoniów (WORD, 44,22 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-10-13 13:05 Liczba pobrań: 28

inf_z_otwarcia_ofert (PDF, 216,61 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-10-30 13:11 Liczba pobrań: 36

ogłoszenie_o_wyborze (WORD, 176,00 kB)

załączył: Agata Kekin, Insp. ds. zamówień publicznych i kontroli zarządczej dnia 2020-11-27 09:09 Liczba pobrań: 15

  • Data aktualizacji: 2021-10-15 13:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 292 672