Zam. powyżej 30 tys. euro

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZP.271.17.2020.KS na zadanie pn.: Modernizacja drogi gminnej ul. Szymona w m. Dylaki - zaprojektuj i wybuduj

15.09.2020 Dodano ogłoszenie o zmianie ogłoszenia,  zmianę i wyjaśnienie treści SIWZ

09.10.2020 Dodano Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty

Ogłoszenie nr 580718-N-2020 z dnia 2020-09-03 r.

Gmina Ozimek: Modernizacja drogi gminnej ul. Szymona w m. Dylaki - zaprojektuj i wybuduj
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ozimek, krajowy numer identyfikacyjny 52796000000000, ul. ul. Ks. J. Dzierżona  4B , 46-040  Ozimek, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 46 22 800, , e-mail k.szewczyk@ugim.ozimek.pl, , faks 77 46 22 811.
Adres strony internetowej (URL): www.ozimek.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://ozimek.pl/153-przetargi-i-zamowienia-publiczne/25396-zam-powyzej-30-tys-euro.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://ozimek.pl/153-przetargi-i-zamowienia-publiczne/25396-zam-powyzej-30-tys-euro.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
46 - 040 Ozimek ul. Dzierżona 4 B

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA


II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja drogi gminnej ul. Szymona w m. Dylaki - zaprojektuj i wybuduj
Numer referencyjny: ZP.271.17.2020.KS
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie


II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:


II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie dokumentacji projektowo –kosztorysowej wraz z wszelkimi niezbędnymi uzgodnieniami i pozwoleniem na budowę (lub zgłoszeniem robót) , a następnie wykonanie na jej podstawie robót związanych z modernizacją drogi gminnej ul. Szymona w m. Dylaki. ETAP I obejmuje: opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji drogi gminnej ul. Szymona w m. Dylaki zgodnie z Programem Funkcjonalno-Użytkowym - tj. projektu budowlanego i wykonawczego, Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, przedmiaru oraz innych materiałów, które będą podstawą realizacji robót budowlanych i uzyskania zatwierdzenia dokumentacji projektowej w drodze pozwolenia na budowę bądź zgłoszenia robót umożliwiających realizację robót; ETAP II obejmuje : wykonanie robót budowlanych w ramach Modernizacji drogi gminnej ul. Szymona w m. Dylaki zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ, Program Funkcjonalno – Użytkowy oraz projekt umowy 3. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia warunków dotyczących zatrudniania osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia określonych szczegółowo w umowie i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w punkcie 2. 4. Mając na uwadze zakres wykonywanych robót Wykonawca jest zobligowany uwzględnić w dokumentacji projektowej wymagania zawarte w art. 29 ust. 5 ustawy, tj. dotyczące dostępności wszystkich użytkowników, a w szczególności osób niepełnosprawnych. 5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust.4 Pzp. 6. Zamawiający nie określa kluczowych części zamówienia, które mają być wykonane przez Wykonawcę 7. Zamawiający nie umożliwia przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z procedury określonej w art. 24aa ust.1 i 2 Prawa.

Ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 431,34 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-09-03 08:30 Liczba pobrań: 15

SIWZ (PDF, 1,57 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-09-03 08:30 Liczba pobrań: 32

zał. nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (WORD, 88,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-09-03 08:30 Liczba pobrań: 27

zał. nr 2 formularz oferty (WORD, 70,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-09-03 08:30 Liczba pobrań: 11

Zał nr 3 wykluczenie (WORD, 29,55 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-09-03 08:30 Liczba pobrań: 9

zał nr 4 warunki udziału (WORD, 27,28 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-09-03 08:30 Liczba pobrań: 9

zał nr 5 wykaz rb (WORD, 44,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-09-03 08:30 Liczba pobrań: 8

zał nr 6 wykaz osób (WORD, 26,38 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-09-03 08:30 Liczba pobrań: 9

zał nr 7zobowiązanie (WORD, 23,54 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-09-03 08:30 Liczba pobrań: 6

zał nr 8 gr kapitałowa (WORD, 26,67 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-09-03 08:30 Liczba pobrań: 9

umowa projekt (WORD, 66,74 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-09-03 08:30 Liczba pobrań: 8

PFU ul szymona dylaki (WORD, 42,84 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-09-03 08:30 Liczba pobrań: 29

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (PDF, 197,10 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-09-15 13:45 Liczba pobrań: 7

Wyjaśnienie treści SIWZ 15.09 (WORD, 170,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-09-15 13:45 Liczba pobrań: 12

I zmiana SIWZ 15.09 (WORD, 36,83 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-09-15 13:46 Liczba pobrań: 15

EWMAPA - Wyrys Dylaki SZYMONA - ewidencyjna (PDF, 64,03 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-09-15 13:46 Liczba pobrań: 7

EWMAPA - Wyrys Dylaki SZYMONA - zasadnicza (PDF, 1,04 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-09-15 13:46 Liczba pobrań: 8

Wypis i wyryz z mpzg (PDF, 696,35 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-09-15 13:46 Liczba pobrań: 4

informacja z otwarcia ofert (WORD, 61,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-09-21 16:16 Liczba pobrań: 34

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty (WORD, 178,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-10-09 14:15 Liczba pobrań: 8

  • Data aktualizacji: 2021-10-15 13:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 292 922