Zam. powyżej 30 tys. euro

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZP.271.16.2020.KS na zadanie pn.: Świadczenie usług przewozowych w gminnej komunikacji publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Ozimek

14.08.2020r. Dodano zmianę treści SIWZ, wyjaśnienie treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

18.08.2020r. Dodano zmianę treści SIWZ, wyjaśnienie treści SIWZ oraz ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

19.08.2020 Dodano zmianę treści SIWZ

20.08.2020 Dodano zmianę treści SIWZ

21.08.2020 Dodano informację z otwarcia ofert

26.08.2020 Dodano ogłoszenie o wyborze najkorzstniejszej oferty

Ogłoszenie nr 573512-N-2020 z dnia 2020-08-11 r.

Gmina Ozimek: Świadczenie usług przewozowych w gminnej komunikacji publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Ozimek
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Usługi
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Nie

Nazwa projektu lub programu
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ozimek, krajowy numer identyfikacyjny 52796000000000, ul. ul. Ks. J. Dzierżona  4B , 46-040  Ozimek, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 46 22 800, , e-mail k.szewczyk@ugim.ozimek.pl, , faks 77 46 22 811.
Adres strony internetowej (URL): www.ozimek.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
https://ozimek.pl/153-przetargi-i-zamowienia-publiczne/25396-zam-powyzej-30-tys-euro.html

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
https://ozimek.pl/153-przetargi-i-zamowienia-publiczne/25396-zam-powyzej-30-tys-euro.html

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
pisemnie
Adres:
46 - 040 Ozimek ul. ks. Jana Dzierżona 4 B

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Świadczenie usług przewozowych w gminnej komunikacji publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Ozimek
Numer referencyjny: ZZP.271.16.2020.KS
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Usługi
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem zamówienia jest „Świadczenie usługi przewozowych w gminnej komunikacji publicznego transportu zbiorowego dla Gminy Ozimek”. 2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia obejmuje świadczenie usług w zakresie regularnego przewozu osób na następujących liniach wchodzących w skład sieci komunikacyjnej, dla której organizatorem jest Gmina Ozimek: a) Nr 1 trasa: Ozimek – Mnichus przez Grodziec, b) Nr 2 trasa: Ozimek – Ozimek przez Krasiejów, Krzyżowa Dolina, Nowa Schodnia, c) Nr 3 trasa: Ozimek – Ozimek przez Nowa Schodnia, Krzyżowa Dolina, Krasiejów, d) Nr 4 trasa: Ozimek – Ozimek przez Antoniów, Jedlice, Schodnia e) Nr 5 trasa: Ozimek – Ozimek przez Schodnia, Jedlice, Antoniów 3. Usługi świadczone będą na terenie gminy Ozimek, w dni robocze oraz w soboty. 4. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do SIWZ oraz projekt umowy 5. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia warunków dotyczących zatrudniania osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia określonych szczegółowo w umowie i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w punkcie 2. 6. Mając na uwadze zakres wykonywanych usług Wykonawca jest zobligowany uwzględnić przy realizacji usługi wymogi zawarte w art. 29 ust. 5 ustawy, tj. dotyczące dostępności wszystkich użytkowników, a w szczególności osób niepełnosprawnych. 7. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust.4 Pzp. 8. Zamawiający nie określa kluczowych części zamówienia, które mają być wykonane przez Wykonawcę 9. Zamawiający nie umożliwia przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego. 10. Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z procedury określonej w art. 24aa ust.1 i 2 Prawa. 
ogłoszenie o zamówieniu (PDF, 419,92 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-08-11 16:09 Liczba pobrań: 28

SIWZ 11.08 (PDF, 1,65 MB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-08-11 16:10 Liczba pobrań: 37

zał. nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (WORD, 131,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-08-11 16:10 Liczba pobrań: 31

Schemat linii (PDF, 521,49 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-08-11 16:10 Liczba pobrań: 27

Linia 1 (PDF, 268,30 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-08-11 16:10 Liczba pobrań: 28

Linia 2 (PDF, 242,33 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-08-11 16:10 Liczba pobrań: 22

Linia 3 (PDF, 242,38 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-08-11 16:10 Liczba pobrań: 17

Linia 4 (PDF, 243,97 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-08-11 16:10 Liczba pobrań: 26

Linia 5 (PDF, 241,16 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-08-11 16:10 Liczba pobrań: 22

OPZ cennik_biletow_linii_gminnych_taryfa (WORD, 15,84 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-08-11 16:13 Liczba pobrań: 25

OPZ regulamin_przewozow (WORD, 30,77 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-08-11 16:13 Liczba pobrań: 11

OPZ przebieg_linii_gminnych_schamat_mapa (WORD, 129,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-08-11 16:13 Liczba pobrań: 13

OPZ rozkłady_jazdy_linii_gminnych (WORD, 724,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-08-11 16:13 Liczba pobrań: 18

OPZ wzor_oznakowania_autobusow (WORD, 124,62 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-08-11 16:13 Liczba pobrań: 18

Rozkłady jazdy komunikacji - Gmina Ozimek wer 06 08 2020 (EXCEL, 58,12 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-08-11 16:13 Liczba pobrań: 19

zał. nr 2 formularz oferty (WORD, 66,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-08-11 16:14 Liczba pobrań: 13

Zał nr 3 wykluczenie (WORD, 29,49 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-08-11 16:14 Liczba pobrań: 10

zał nr 4 warunki udziału (WORD, 27,56 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-08-11 16:14 Liczba pobrań: 11

zał nr 5 wykaz usług (WORD, 40,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-08-11 16:14 Liczba pobrań: 9

zał nr 6 wykaz osób (WORD, 27,24 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-08-11 16:14 Liczba pobrań: 10

zał nr 7 wykaz narzędzi (WORD, 55,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-08-11 16:14 Liczba pobrań: 10

zał nr 8zobowiązanie (WORD, 23,45 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-08-11 16:14 Liczba pobrań: 11

zał nr 9 gr kapitałowa (WORD, 26,64 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-08-11 16:14 Liczba pobrań: 11

cz. III SIWZ umowa (WORD, 165,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-08-11 16:15 Liczba pobrań: 16

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 14.08.20 (PDF, 218,87 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-08-14 15:10 Liczba pobrań: 18

wyjaśnienie treści SIWZ 14.08.20 (WORD, 220,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-08-14 15:11 Liczba pobrań: 16

I zmiana SIWZ 14.08.20 (WORD, 41,99 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-08-14 15:12 Liczba pobrań: 6

zał nr 1 do SIWZ OPZ 14.08.20 (WORD, 102,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-08-14 15:13 Liczba pobrań: 5

cz.III SIWZ umowa 14.08.20 (WORD, 137,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-08-14 15:13 Liczba pobrań: 6

Wyjaśnienie treści SIWZ 18.08 (WORD, 181,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-08-18 12:22 Liczba pobrań: 9

II zmiana SIWZ 18.08 (WORD, 40,07 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-08-18 12:22 Liczba pobrań: 9

ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 18.08.20 (PDF, 200,38 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-08-18 12:22 Liczba pobrań: 14

III zmiana SIWZ 19.08 (WORD, 36,68 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-08-19 10:00 Liczba pobrań: 7

zał. nr 2 formularz oferty (WORD, 66,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-08-19 10:00 Liczba pobrań: 9

IV zmiana SIWZ 20.08 (WORD, 36,81 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-08-20 09:05 Liczba pobrań: 4

zał nr 4 warunki udziału (WORD, 27,45 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-08-20 09:05 Liczba pobrań: 5

INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT (WORD, 56,50 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-08-21 12:22 Liczba pobrań: 29

Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 26.08 (WORD, 174,00 kB)

załączył: Katarzyna Szewczyk, Kierownik Referatu dnia 2020-08-26 16:45 Liczba pobrań: 27

  • Data aktualizacji: 2021-10-15 13:51
  • |
  • Licznik odwiedzin: 63 292 993