Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZZP.271.6.2020.AK na zadanie pn.: Modernizacja czterech przejść dla pieszych w Ozimku Cz.1 Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Cz.2 Budowa oświetlenia przejść dla pieszych i tablicy do pomiaru prędkości

16.11.2020 Dodano ogłoszenie o wyborze oferty

06.11.2020 Dodano informacje z otwarcia ofert

29.10.2020 Dodano wyjasnienie treści SIWZ

Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym nr ZZP.271.6.2020.AK na zadanie pn.: Modernizacja czterech przejść dla pieszych w Ozimku Cz.1 Wykonanie oznakowania

pionowego i poziomego. Cz.2 Budowa oświetlenia przejść dla pieszych i tablicy do pomiaru prędkości

Ogłoszenie nr 600219-N-2020 z dnia 2020-10-21 r.

Gmina Ozimek: Modernizacja czterech przejść dla pieszych w Ozimku Cz.1 Wykonanie oznakowania

pionowego i poziomego. Cz.2 Budowa oświetlenia przejść dla pieszych i tablicy do pomiaru prędkości.

 

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Roboty budowlane

 

Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe

 

Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego

 

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Nie

 

Nazwa projektu lub programu

 

O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie

marginalizowanych

Nie

 

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)

 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

Nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

Nie

Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:

 

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

Nie

 

W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:

 

Informacje dodatkowe:

 

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ozimek, krajowy numer identyfikacyjny 52796000000000, ul. ul. Ks. J. Dzierżona 4B , 46-040 Ozimek, woj. opolskie, państwo Polska, tel. 77 46 22 800, , e-mail a.kekin@ugim.ozimek.pl, , faks 77 46 22 811.

Adres strony internetowej (URL): www.ozimek.pl

Adres profilu nabywcy:

Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików,

które nie są ogólnie dostępne

 

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa

 

I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):

Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali

zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):

 

I.4) KOMUNIKACJA:

Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)

Tak

https://ozimek.pl/153-przetargi-i-zamowienia-publiczne/25396-zam-powyzej-30-tys-euro.html

 

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Tak

https://ozimek.pl/153-przetargi-i-zamowienia-publiczne/25396-zam-powyzej-30-tys-euro.html

 

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem

Nie

 

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:

Elektronicznie

Nie

adres

 

Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Nie

Inny sposób:

 

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:

Tak

Inny sposób:

pisemnie

Adres: 46-040 Ozimek, ul. ks. Jana Dzierżona 4B

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne

Nie

Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem:

(URL)

 

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Modernizacja czterech przejść dla pieszych w Ozimku Cz.1 Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego. Cz.2 Budowa oświetlenia przejść dla pieszych i tablicy do pomiaru prędkości.

 

Numer referencyjny: ZZP.271.6.2020.AK

 

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny

Nie

 

II.2) Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane

 

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych

Zamówienie podzielone jest na części:

Tak

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

wszystkich części

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:

II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Przedmiotem

zamówienia jest modernizacja czterech przejść dla pieszych, zlokalizowanych w Ozimku na działkach nr 369/7, 355/2, 391, 122/1. Modernizacja obejmować będzie: 1) Cz. 1 Wykonanie oznakowania poziomego i pionowego przejść dla pieszych. Zadanie obejmuje wykonanie oznakowania dla 4 przejść dla pieszych na

drogach powiatowych i na drogach wojewódzkich. W zakres zadania wchodzą: a) Wykonanie tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót. b) Wykonanie oznakowania poziomego jezdni masą chemoutwardzalną zgodnie z zatwierdzoną organizacją ruchu na drogach powiatowych i wojewódzkich. c)

Wykonanie oznakowania pionowego. d) Koordynacja prac z wykonawcą prac z części II dotyczącej wykonania oświetlenia. 2) Cz. 2 Budowa oświetlenia przejść dla pieszych i tablicy do pomiaru prędkości. Zadanie obejmuje wykonanie dedykowanego oświetlenia przejść dla pieszych, oznakowania aktywnego

(znak D-6) oraz wykonaniu aktywnej tablicy wyświetlającej prędkość zbliżających się pojazdów do jednego z modernizowanych przejść oraz wytyczenie geodezyjne lokalizacji obiektów wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą. Zgodnie z załączoną dokumentacją budowlano – projektową. W zakres zadania wchodzą: a) Wykonanie oświetlenia przejść dla pieszych w Ozimku w następującej lokalizacji: • ul.

Opolska za zjazdem z drogi krajowej nr 46 – droga powiatowa, • ul. Częstochowska naprzeciwko kościoła – droga powiatowa, • ul. Wyzwolenia za rondem przy Placu Europejskim – droga wojewódzka, • ul. Wyzwolenia przy skrzyżowaniu z ul. Cmentarną – droga wojewódzka. • Lokalizacja tablicy do pomiaru prędkości – za zjazdem z drogi krajowej na ul. Opolskiej w Ozimku. b) Wytyczenie obiektów i ich inwentaryzacja powykonawcza (wraz z oświadczeniem o złożeniu do przyjęcia do zasobów geodezyjnych). c) Koordynacja prac z Wykonawcą oznakowania poziomego i pionowego z cz. 1. d) Wykonanie oznakowania tymczasowego w trakcie przeprowadzenia robót. e) Uruchomienie oświetlenia z podpięciem zasilania. 2. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowi przedmiary robót, projekty techniczne modernizacji przejść dla pieszych, projekt budowlany, STWiOR, 3. Wykonawca jest zobowiązany do spełnienia warunków dotyczących zatrudniania osób na umowę o pracę przy wykonywaniu przedmiotu zamówienia określonych szczegółowo w umowie i szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia, o którym mowa w punkcie 2. 4. Mając na uwadze zakres wykonywanych robót Zamawiający uwzględnił w dokumentacji projektowej wymagania zawarte w art. 29 ust. 5 ustawy, tj. dotyczące dostępności wszystkich użytkowników, a w szczególności osób niepełnosprawnych. 5. Zamawiający nie przewiduje wymagań, o których mowa w art. 29 ust.4 Pzp. 6. Zamawiający nie określa kluczowych części zamówienia, które mają być wykonane przez Wykonawcę 7. Zamawiający nie umożliwia przedstawienia informacji zawartych w ofercie w postaci katalogu elektronicznego. 8. Zamawiający dopuszcza możliwość skorzystania z procedury określonej w art. 24aa ust.1 i 2 Prawa. 9. W procedurze, o której mowa powyżej w pierwszej kolejności Zamawiający

dokonuje oceny ofert pod kątem przesłanek odrzucenia oferty (art. 89 ust.1 Prawa) oraz kryteriów oceny ofert opisanych w SIWZ, po czym wyłącznie w odniesieniu do Wykonawcy, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza (uplasowała się na najwyższej pozycji rankingowej), dokonuje oceny podmiotowej Wykonawcy, tj. bada oświadczenie wstępne, a następnie żąda przedłożenia dokumentów w trybie art. 26 ust.1 Prawa. W postępowaniu prowadzonym zgodnie z zasadami określonymi w art. 24 aa ma zastosowanie art. 26 ust.3 Prawa

Załączniki:
 do góry