projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi zawarty w druku nr 1.

projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi zawarty w druku nr 2.

projekt uchwały w sprawie załatwienia skargi zawarty w druku nr 3.

projekt uchwały w sprawie statutu Domu Kultury w Ozimku zawarty w druku 4.

projekt uchwały w sprawie uchylenia uchwały Nr XV/115/07 Rady Miejskiej w Ozimku z dnia 17 grudnia 2007 r. w sprawie opłaty od posiadania psów oraz zwolnień od opłaty zawarty w druku nr 5.

projekt uchwały w sprawie opłaty targowej obowiązującej na terenie Gminy Ozimek zawarty w druku nr 6.

projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso zawarty w druku nr 7.

projekt uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych zawartyw druku 8.

projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości zawarty w druku nr 9.

projekt uchwały w sprawie określenia wzorów formularzy i deklaracji podatkowych zawarty w druku nr 10.

projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok zawarty w druku nr 11.

projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej zawarty w druku nr 12.

projekt uchwały w sprawie służebności przejazdu zawarty w druku nr 13.

projekt uchwały w sprawie przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków zawarty w druku nr 14.

 do góry