INFORMACJA DOTYCZĄCA DEBATY NAD RAPORTEM O STANIE GMINY OZIMEK ZA 2022 ROK

 

W dniu 26 czerwca 2023 r. o godz. 15:00 odbędzie się Sesja Rady Miejskiej w Ozimku, na której zgodnie z art. 28aa ust. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023r. poz.40 i 572), będzie rozpatrywany raport o stanie Gminy Ozimek za rok 2022.

Raport obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza Ozimka, w szczególności realizację polityk, programów i strategii, a także uchwał Rady Miejskiej. Raport jest dostępny na stronie www.bip.ozimek.pl w zakładce RAPORT O STANIE GMINY.

Nad przedstawionym raportem zostanie przeprowadzona debata, w której głos zabierać będą radni oraz mieszkańcy Gminy Ozimek. Aby móc zabrać głos w debacie należy złożyć do Przewodniczącej Rady Miejskiej w Ozimku pisemne zgłoszenie poparte podpisami co najmniej 20 osób.  Wzór zgłoszenia wraz z listą podpisów dostępne na stronie internetowej www.ozimek.pl

Zgłoszenie należy złożyć w Biurze Rady Miejskiej (UGiM Ozimek I piętro, pokój 122) najpóźniej w dniu 23 czerwca 2023 r. do godziny 14:00. Mieszkańcy będą dopuszczani do głosu według kolejności otrzymania przez Przewodniczącą Rady zgłoszenia. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15.

Po zakończeniu debaty nad raportem o stanie Gminy Ozimek za 2022 r. zostanie przeprowadzone głosowanie nad udzieleniem Burmistrzowi Ozimka wotum zaufania.

 

/-/ Marek Elis

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej w Ozimku

Załączniki:
 do góry