ZARZĄDZENIE NR BO.0050.2.2018
Burmistrza Ozimka
z dnia 02 stycznia 2018r.
w sprawie wprowadzenia zmiany regulaminu przyznawania Patronatu Burmistrza Ozimka
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r., poz. 1875) z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu nr BO.0050.150.2016 Burmistrza Ozimka z dnia 8 listopada 2016r. w sprawie wprowadzenia regulaminu przyznawania Patronatu Burmistrza Ozimka zmienia się regulamin przyznawania Patronatu Burmistrza Ozimka, który otrzymują brzmienie jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 stycznia 2018 roku.

Załączniki:
 do góry