INNE

Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza

W związku z uchwaleniem przez Radę Miejską w Ozimku zmian do statutu gminy Ozimek (UCHWAŁANR XXVII/180/16 RADY MIEJSKIEJ W OZIMKUz dnia 26 września2016 r. w sprawie zmiany Statutu Gminy Ozimek) każdemu mieszkańcowi gminy Ozimek przysługuje prawo inicjatywy uchwałodawczej.

Przygotowany przez grupę mieszkańców projekt uchwały, który spełnia wymogi formalne stanie się przedmiotem obrad Rady Miejskiej w Ozimku.

Obywatelski projekt uchwały może złożyć grupa co najmniej 50 mieszkańców gminy Ozimek mających czynne prawo wyborcze do Rady Miejskiej , o którym mowa w art. 10 §1 ustawy  z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r., Nr 21 poz. 112).

Obywatelski inicjatywa musi zawierać następujące informacje:

  • pismo przewodnie skierowane do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Ozimku z podaniem osoby upoważnionej przez projektodawców do reprezentowania i kontaktów w przedmiotowej sprawie, w tym do wprowadzania autopoprawek w projekcie;
  • projekt uchwały parafowany przez radcę prawnego;
  • listę osób popierających inicjatywę uchwałodawczą

Projekt uchwały składa się w Referacie Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku ( Biuro Rady) , ul. Ks. Jana Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pokój nr 122.

Przykładowe wzory dokumentów dostępne są na stronie www.ozimek.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Obywatelska Inicjatywa Uchwałodawcza.

/-/ Barbara Durkalec

Sekretarz Gminy Ozimek

Wymogi formalne (WORD)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2016-11-04 08:57 Liczba pobrań: 35

Przykładowy wzór uchwały (WORD)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2016-11-04 08:57 Liczba pobrań: 39

Lista poparcia (WORD)

załączył: Marcin Widera, Insp. ds. promocji dnia 2016-11-04 08:57 Liczba pobrań: 30

  • Data aktualizacji: 2020-04-02 15:33
  • |
  • Licznik odwiedzin: 56 399 529