projekt uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Ozimek i planów  miejscowych obowiązujących na terenie gminy zawarty w druku 1.

projekt uchwały w sprawie "Aktualizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Ozimek na lata 2014- 2017 z perspektywą  na lata 2018-2021 zawarty w druku nr 2.

projekt uchwały w sprawie zmiany uchwały Nr XXXIV/315/12 z dnia 23 wrzęsnia 2013r. w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów  przedszkoli i szkół w przypadku ich nieobecności  zawarty w druku nr 3.

projekt uchwały w sprawie  zmiany Statutu Związku Gmin Dolna Mała Panew w Turawie zawarty w druku nr 4.

projekt uchwąły w sprawie  wystąpienia ze Związku  Gmin Dolna Mała Panew w Turawie zawary w druku nr 5.

projekt uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu korzystania z kompleksu boisk sportowych przy Gminnym Zespole  Szkół w Ozimku zawarty w druku nr 6.

projekt uchwały w sprawie  określenia warunków oraz trybu udzielania wsparcia finansowego na realizację zadań, sprzyjajacych  rozwojowi sportu na terenie Gminy Ozimek zawarty w druku nr 7.

projekt uchwały w sprawie  emisjii obligacji komunalnych Gminy Ozimek oraz określenia zasad ich zbywania, nabywania i wykupu zawarty w druku nr 8.

projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy  na 2014r.zawarty w druku nr 9.

projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej  zawarty w druku 10.

projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego zawarty w druku nr 11.

projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie zaciągnięcia kredytu zawarty w druku nr 12.

 do góry