projekt uchwały w sprawie wyboru ławników na kadencję 2016-2019 zawarty w druku nr 1.

projekt uchwały w sprawie wyboru miejsca, terminu i formy konsultacji z mieszkańcami sołectw w sprawie zmiany ich statutów zawarty w druku nr 2.

projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty adiacenckiej w wyniku podzialu nieruchomości zawarty w druku nr 3.

projekt uchwały w sprawie ustalenia stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty adiacenckiej spowodowanej budową urządzeń infrastruktury technicznej zawarty w druku 4.

projekt uchwały o zmianie uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości zawarty w druku 5.

projekt uchwały w sprawie zwolnienia od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Ozimek w ramach pomocy de minimis zawarty w druku nr 6.

projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok zawarty w druku nr 7.

projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowejzawarty w druku nr 8.

projekt uchwały w sprawie wyrażenia stanowiska wobec projektu ustawy Prawo wodne zawarty w druku nr 9.

projekt uchwały w sprawie wystapienia z apelem do Wojewody Opolskiego dotyczącym podjęcia dialogu w zakresie prawidłowego finansowania zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej oraz do inych gmin województwa opolskiego zawarty w druku nr 10.

projekt uchwały w sprawie kontynuacji członkostwa Gminy Ozimek w stowarzyszeniui Rybacka Lokalna Grupa Działania "Opolszczyzna" w charakterze członka zwyczajnego tego Stowarzyszenia zawarty w druku nr 11.

 do góry