W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 r. czteroletniej kadencji ławników działających na podstawie art. 160 i art. 162 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133 z późn. zm.) informuję, iż do dnia 30 czerwca 2015 r. będą przyjmowane KARTY ZGŁOSZENIA KANDYDATÓW NA ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH NA KADENCJĘ 2016 – 2019.

Rada Miejska w Ozimku dokona wyboru ławników na nową kadencję najpóźniej w październiku br. do następujących sądów:

  • do Sądu Okręgowego w Opolu  - 1 ławnik

w tym

         do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy  - 0 ławników

  • do Sądu Rejonowego w Opolu - 2 ławników

w tym

         do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy  – 1 ławnik

Wypełnione karty zgłoszeń kandydatów na ławników wraz z kompletem załączników można zgłaszać:

  • w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. Jana Dzierżona 4B, I piętro, pok. 122 (Referat Spraw Obywatelskich i Organizacyjnych) w godzinach pracy Urzędu tj. od poniedziałku do piątku od godziny 7:30 do 15:30

lub

  • przesłać pocztą na adres: Rada Miejska w Ozimku, ul. ks. Jana Dzierżona 4B,  46 – 040 Ozimek (decyduje data wpływu do Rady Miejskiej w Ozimku).

 

Termin zgłaszania kandydatów na ławników upływa 30 czerwca 2015 r.

Ustawa prawo o ustroju sądów powszechnych stanowi, że ławnikiem może być wybrany ten, kto:

1)      posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;

2)      jest nieskazitelnego charakteru;

3)      ukończył 30 lat;

4)      jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;

5)      nie przekroczył 70 lat;

6)      jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;

7)      posiada co najmniej wykształcenie średnie.

Ławnikiem nie mogą być:

1)      osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;

2)      osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;

3)      funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;

4)      adwokaci i aplikanci adwokaccy;

5)      radcy prawni i aplikanci radcowscy;

6)      duchowni;

7)      żołnierze w czynnej służbie wojskowej;

8)      funkcjonariusze Służby Więziennej;

9)      radni gminy, powiatu i województwa.

Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Kandydatów na ławników zgłaszają Radzie Miejskiej w Ozimku: prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy Ozimek.

I. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się niżej wymienione dokumenty:

1)      informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,

2)      oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie |
o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,

3)      oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej,
a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;

4)      zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza, o którym mowa w art. 55 ust.2a ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.) stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,

5)      dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

Dokumenty wymienione w punkcie od 1 do 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

II. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa oprócz dokumentów określonych w punkcie I dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczącej tej organizacji.

Dokumenty wymienione wyżej powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 3 miesiące przed dniem zgłoszenia.

III. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli oprócz dokumentów określonych w punkcie I dołącza się również listę osób zawierającą imię ( imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.

 

UWAGA !!!!

  1. Koszty opłat za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz opłaty za badania lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
  2. Koszty opłat za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi podmiot, którego dotyczy odpis lub zaświadczenie.
  3. Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej w Ozimku po upływie podanego wyżej terminu, a także zgłoszenia, które nie spełnią wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu.

W załączeniu druki do pobrania:

Karta zgłoszenia kandydata na ławnika

Oświadczenie – przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe

Oświadczenie - władza rodzicielska

Lista poparcia osób zgłaszających kandydata na ławnika

 

Podstawa prawna:

 

  1. Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. – Prawo o ustroju sądów powszechnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 133 z późn. zm.)
  2. Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postepowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia. (Dz. U. z dnia 10 czerwca 2011 r.)
 do góry