projekt uchwały w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w EMC Instytucie Medycznym S.A. Szpital Św. Rocha w Ozimku zawarty w druku nr 1.

projekt uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIV/315/13 z dnia 23 wrzesnia 2013 r. w sprawie wyznaczenia nauczycieli zastępujących dyrektorów przedszkoli i szkół w przypadku ich nieobecności zawarty w druku nr 2.

projekt uchwały w sprawie przyjęcia "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ozimek w 2015 roku zawarty w druku nr 3.

projekt uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zbycie mienia gminnego w trybie bezprzetargowym zawarty w druku nr 4.

projekt uchwały w sprawie wyboru miejsca, terminu i formy konsultacji w sprawie zniesienia jednostek pomocniczych - Osiedla nr 1,2,3,4,5 zawarty w druku nr 5.

projekt uchwały w sprawie wyboru miejsca, terminu i formy konsultacji z mieszkańcami Gminy Ozimek w sprawie utworzenia jednostki pomocniczej - sołectwa Nowa Schodnia zawarty w druku nr 6.

projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru opłaty targowej w drodze inkasa, określenia inkasentów, ustalenia terminu płatności dla inkasentów oraz wysokosci wynagrodzenia za inkaso zawarty w druku 7.

projekt uchwały w sprawie zmiany budżetu gminy na 2015 rok zawarty w druku nr 8.

projekt uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej zawarty w druku nr 9.

projekt uchwały w sprawie zarządzenia poboru podatków od nieruchomosci, rolnego i leśnego od osób fizycznych wdrodze inkasa, określenia inkasentów,ustalenia terminu płatnosci dla inkasentów oraz wysokosci za inkaso zawarty w druku nr 10.

 do góry