Obwieszczenie Burmistrza Ozimek nr DRO. 6220.8/7.2023.KK z 27.06.2024r. o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Prowadzeniu instalacji energetycznego wykorzystania paliw alternatywnych przy ul. Ciepłowniczej 14 w Schodni”

Ozimek 27.06.2024r.

DRO. 6220.8/7.2024.KK                                         

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Ozimka, działając na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 z późn. zmian.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r., poz. 572), w związku z wnioskiem Firma BMB-ECO Sp. z o.o., ul. Ciepłownicza 14, 46 – 040 Schodnia

zawiadamia

o wydaniu decyzji o odmowie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Prowadzeniu instalacji energetycznego wykorzystania paliw alternatywnych przy ul. Ciepłowniczej 14 w Schodni”, na działkach ewidencyjnych nr 2106/500, 2107/500 w miejscowości Schodnia, w gminie Ozimek.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami organów, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 z późn. zmian.), w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks. J. Dzierżona, II piętro pok.219 - w godz.8 – 14.00, od poniedziałku do piątku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz w Sołectwie Schodnia.

 

Z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Andrzej Brzezina

Zastępca Burmistrza

  • Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
  • Sołtys wsi Schodnia (tablica ogłoszeń wsi Schodnia)
  • Internet
 do góry