Obwieszczenie Burmistrza Ozimek nr DRO. 6220.3/8.2023.KK z 26.06.2024r. o rozpoczęciu procedury przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn.„Budowie instalacji do przetwarzania odpadów z grupy 18 w procesie D10 na terenach przemysłowych w gminie Ozimek”

Ozimek 26.06.2024r.

DRO.6220.3/8.2023.KK                                          

OBWIESZCZENIE

Burmistrz Ozimka, działając na podstawie art. 33 ust. 1, w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 z późn. zmian.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r., poz. 572) zawiadamia, że w dniu 03.08.2023r. wpłynął wniosek firmy KOM-EKO ZAR Sp. z o.o., ul. Kolejowa 1, 46 – 040 Ozimek, o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia  polegającego na: „Budowie instalacji do przetwarzania odpadów z grupy 18 w procesie D10 na terenach przemysłowych w gminie Ozimek”, na działkach nr 397/125 i 397/123 km 7, obręb Ozimek oraz ustalenie zakresu raportu o oddziaływaniu na środowisko.

Burmistrz Ozimka postanowieniem Nr DRO. 6220.3/3.2023.KK z dnia 15.11.2023r.  określił zakres raportu dla planowanego przedsięwzięcia. Po otrzymaniu w dniu 10.06.2024r. raportu o oddziaływaniu na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia, przystąpiono do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko. Organem administracji właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie jest Burmistrz Ozimka. Organami właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia są Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Opolu, Dyrektor Zarządu Zlewni w Opolu Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie oraz Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Opolu.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej i ustnej, w terminie od dnia 27.06.2024r. do dnia 27.07.2024r. w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks. J. Dzierżona 4B, II piętro pok.219 - w godz.8.00 – 14.00, od poniedziałku do piątku.

Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Burmistrza Ozimka przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu.

 

Z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Andrzej Brzezina

Zastępca Burmistrza

  • Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
  • Internet

Obwieszczono:26.06.2024r.

 do góry