Obwieszczenie Burmistrza Ozimka w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, w miejscowości Schodnia

PGK.6733.6.2023.WM

O B W I E S Z C Z E N I E

BURMISTRZA  OZIMKA

 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 roku o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.)

z a w i a d a m i a m 

że w dniu 9 maja roku wydana została decyzja nr PGK.6733.6.2023.WM w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zadania inwestycyjnego polegającego na: budowie sieci kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, w miejscowości Schodnia, na terenie obejmującym działki nr:
 - 2076/152, 2230/1, 1112/1, 2231/1, karta mapy 2 obręb Schodnia

- 712/160, 870/208, 664/227, 2225/2, 2227/2, 161 karta mapy 4 obręb Schodnia.

 

Projekt decyzji uzgodniony został z:

 

Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Gliwicach, Zarządem Zlewni w Opolu:

Postanowienie nr CO.ZPU.521.132.2024 z dnia 05.04.2024 r.

 

Geologiem Wojewódzkim jako właściwym organem w odniesieniu do udokumentowanych złóż kopalin i wód podziemnych:

na podstawie art. 53 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

 

Starostą jako właściwym organem w sprawie ochrony gruntów rolnych:

Postanowienie nr GN.6124.187.2024.KS  z dnia 28.03.2024 r.

 

BA GLASS Poland Sp. z o.o.

Opinia z dnia 16.04.2024 r.

 

Państwowym Powiatowym Inspektorem Sanitarnym w Opolu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych:

Postanowienie nr NZ.9022.11.41.2024.EK z dnia 04.04.2024 r.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 9 maja 2024 roku

 

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Schodnia
  • BIP – Internet
  • PGK/WM/aa

                                                                                                                                                                                           Z up. Burmistrza Ozimka 

                                                                                                                                                                                                Barbara Durkalec

                                                                                                                                                                                                  Sekretarz Gminy

 do góry