Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr PGK.6722.1.2024.PD w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Schodnia.

PGK.6722.1.2024.PD

Ozimek, 4 stycznia 2024 r.

 

OBWIESZCZENIE
 
o przystąpieniu do sporządzania
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Schodnia

Na podstawie art. 17 pkt 1 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) w związku z art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Ozimku Uchwały nr LX/566/23 z dnia 24 kwietnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Schodnia. Zainteresowani mogą składać wnioski do wyżej wymienionej planu miejscowego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2024 r.

Wniosek powinien zawierać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Wnioski mogą być wnoszone:

  • w formie papierowej do Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. J. Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek;
  • tradycyjną drogą pocztową na adres: Urząd Gminy i Miasta w Ozimku, ul. ks. J. Dzierżona 4b, 46-040 Ozimek;
  • w formie elektronicznej za pomocą środków komunikacji elektronicznej bez konieczności opatrywania ich kwalifikowanym podpisem elektronicznym na adres e-mail: sekretariat@ugim.ozimek.pl;
  • za pośrednictwem elektronicznej platformy usług administracji publicznej ePUAP.

Organem właściwym do rozpatrzenia wniosków jest Burmistrz Ozimka.

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023 r., poz. 1094 z późn. zm.) zawiadamiam o przystąpieniu do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wsi Schodnia.

Burmistrz Ozimka informuje, że przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się zgodnie z przepisami ogólnego rozporządzenia o ochronie danych – RODO (Dz.U.UE. L z 2016 r. Nr 119, str.1). Szczegółowe informacje o zasadach przetwarzania Państwa danych osobowych oraz o przysługujących Państwu prawach z tym związanych znajdują się na naszej stronie Biuletynu Informacji Publicznej pod adresem: www.ozimek.pl w zakładce „Ochrona danych osobowych".

Burmistrz Ozimka

/-/ Mirosław Wieszołek

Załączniki:
 do góry