Obwieszczenie Burmistrza Ozimka Nr DRO. 6220.7/5.2024.KK z dnia 05.06.2024r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie drogi powiatowej nr 1742 O w miejscowości Krasiejów ul. Brzeziny".

Ozimek 05.06.2024r.

DRO. 6220.7/5.2024.KK                                         

 

OBWIESZCZENIE

 

Burmistrz Ozimka, działając na podstawie art. 38 i 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 z późn. zmian.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2024r., poz. 572), w związku z wnioskiem Pana Piotra Rybczyńskiego Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Opolu, ul. Książąt Opolskich 27, 45 – 005 Opole, działającego z upoważnienia Zarządu Powiatu Opolskiego, ul. 1 Maja 29, 45 – 068

zawiadamia

o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Rozbudowie drogi powiatowej nr 1742 O w miejscowości Krasiejów ul. Brzeziny”.

Jednocześnie zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami organów, o których mowa w art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 z późn. zmian.), w terminie 14 dni od daty ukazania się obwieszczenia, w siedzibie UGiM w Ozimku, ul. Ks. J. Dzierżona, II piętro pok.219 - w godz.8 – 14.00, od poniedziałku do piątku.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie BIP Urzędu Gminy i Miasta w Ozimku, tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu oraz w Sołectwie Krasiejów.

 

 Z up. Burmistrza Ozimka

/-/ Andrzej Brzezina

Zastępca Burmistrza

 

  • Tablica ogłoszeń Urząd Gminy i Miasta w Ozimku
  • Sołtys wsi Krasiejów (tablica ogłoszeń wsi Krasiejów)
  • Internet

 Obieszczono: 05.06.2024r.

 do góry