Obwieszczenie Burmistrza Ozimka nr DRO. 6220.1.2024.KK że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie został zamieszczony wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zmianie sposobu użytkowania hali produkcyjno – magazynowej w miejscowości Schodnia, w gminie Ozimek, na działkach ewidencyjnych 2197/500 oraz 2297/500”.

DRO. 6220.1.2024.KK

 

                                                                                                                         Ozimek 09.02.2024r.

 

 

 

 

OBWIESZCZENIE

 

 

Na podstawie art. 21 ust. 2 pkt 9 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2023r., poz. 1094 z późn. zmian.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023r., poz. 775) informuje się, że w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie został zamieszczony wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: „Zmianie sposobu użytkowania hali produkcyjno – magazynowej w miejscowości Schodnia, w gminie Ozimek, na działkach ewidencyjnych 2197/500 oraz 2297/500”.

 

Wnioskodawca: Tomasz Doniecki, ul. Brata Alberta 19, 41 – 200 Sosnowiec.

Inwestor: KS Konstrukcje Stalowe Sp. z o.o., ul. Kolejowa 1, 46 – 040 Ozimek.

 

            W związku z powyższym informuję, że w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości zainteresowani mogą się zapoznać z wnioskiem w Urzędzie Gminy i Miasta w Ozimku, ul. Ks. J. Dzierżona 4B, pokój nr 219 II piętro, w godzinach pracy Urzędu oraz składać związane z nim uwagi i wnioski.

 

Uwagi i wnioski należy składać na piśmie na adres Urząd Gminy i Miasta Ozimek, ul. Ks.J.Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek.

 do góry