Obwieszczenie Burmistrz nr PGK.6733.1.2024.WM w sprawie zakończenia postępowania dowodowego dotyczącego budowy sieci gazowej średniego ciśnienia 125PE, 63PE, 50PE do 0,5MPa w miejscowości Schodnia.

Ozimek, dnia 08.04.2024 r.

PGK.6733.1.2024.WM

OBWIESZCZENIE BURMISTRZA OZIMKA

 O ZAKOŃCZENIU POSTĘPOWANIA DOWODOWEGO

w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2023 r. poz. 775, 803) oraz art. 53 ust.1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) w związku z wnioskiem złożonym przez Polską Spółkę Gazownictwa Sp. z o.o., reprezentowaną przez Pana Pawła Szmondrowskiego, niniejszym zawiadamiam o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji ustalającej lokalizację inwestycję celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci gazowej średniego ciśnienia 125PE, 63PE, 50PE do 0,5MPa, na terenie obejmującym działki:

- nr 406/63, 910/289, 407/286, 408/286, karta mapy 1, obręb Schodnia

- nr 2272/447, 2273/447, 2224/2, 2231/1, 2225/2, 1110/220/ 1055/62, 1299/62, 2226/2, 1057/63, 1109/220, 1060/71, 1072/220, 1319/220, 743/220, 1460/220, 1222/174, 1221/174, 1218/175, 1215/174, karta mapy 2, obręb Schodnia

- nr 712/160, 480/210, 627/44, 626/42, 624/41, 625/4, karta mapy 4, obręb Schodnia

Stosownie do przepisu art. 10 § 1 k.p.a. Organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań.

W terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia można w Urzędzie Gminy i Miasta Ozimek ul. Ks. J. Dzierżona 4B, 46-040 Ozimek, pok. 223 II piętro, można zapoznać się z zamierzeniami inwestora oraz złożyć na piśmie ewentualne wnioski do prowadzonego postępowania.

Obwieszczenie wywiesza się w dniu 08 kwietnia 2024 roku

  • Tablice informacyjne Urząd Gminy i Miasta Ozimek, Sołectwo Schodnia tablica ogłoszeń – miejsce inwestycji
  • BIP – Internet
  • PGK/WM/aa
 do góry